The Hel(l)met Show EP 63 : บิ๊กตู่ใจดีโอบอ้อมอารี ประกันราคายาง..แต่ไม่ประกันอนาคต “พิชญ์-สุรนันทน์”

  ยางพาราเป็นทั้งพืชเศรษฐกิจและในอีกฐานะก็เป็นพืชในเกมการเมืองมาทุกยุคทุกสมัยจนมีคำเปรียบเปรยว่ายางพาราเปรียบเสมือนสายเลือดของชาวใต้

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top