รายการ ถอดสลักข่าว 26 มี ค 57-ปัญหาและทางออกค้า “มนุษย์”

รายการ ถอดสลักข่าว  26 มี.ค. 57 ประเด็น ปัญหาและทางออกค้า “มนุษย์” สัมภาษณ์พิเศษ สมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการมูลนิธิส่งเสริมเครือข่ายคุณภาพชีวิตแรงงาน ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

ถอดสลักข่าว 25 มี ค 57 – จับชีพจร การเมือง

  รายการ ถอดสลักข่าว 25 มีนาคม 57 ประเด็น จับชีพจร การเมือง สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร        [.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 24 มี ค 57 – ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน

  รายการ ถอดสลักข่าว 24 มีนาคม 57 ประเด็น ตรวจรถก่อนใช้ ปลอดภัยแน่นอน สัมภาษณ์พิเศษ  นายอัฌษไธค์  รัตนดิลก ณ ภูเก็ต  อธิบดีกรมการขนส่งทางบก ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร      [.....]

ถอดสลักข่าว 20 มี.ค. 57 – กิจกรรม Moe Summer Camp 2014

  รายการ ถอดสลักข่าว 20 มีนาคม 57 ประเด็น กิจกรรม Moe Summer Camp 2014 สัมภาษณ์พิเศษ  ดร.กมล  รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ,ดร.อกนิษฐ์  คลังแสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา[.....]

ถอดสลักข่าว 19 มี.ค. 57 – ปัญหากองขยะก่อมลพิษ

  รายการ ถอดสลักข่าว 19 มีนาคม 57 ประเด็น ปัญหากองขยะก่อมลพิษ สัมภาษณ์พิเศษ  นายวิเชียร  จุ่งรุ่งเรือง  อธิบดีกรมควบคุมมลพิษ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The Bangkok[.....]

ถอดสลักข่าว 18 มี.ค. 57 – 21 มีนาวันป่าไม้โลก

  รายการ ถอดสลักข่าว 18 มีนาคม 57 ประเด็น 21 มีนาวันป่าไม้โลก สัมภาษณ์พิเศษ  ดร.กมล  รอดคล้าย รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน  ,ดร.อกนิษฐ์  คลังแสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา  ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร    [.....]

ถอดสลักข่าว 17 มี.ค. 57 – เตือนภัย..พายุลูกเห็บ

  รายการ ถอดสลักข่าว 17 มีนาคม 57 ประเด็น เตือนภัย..พายุลูกเห็บ สัมภาษณ์พิเศษ นายสมศักดิ์   ขาวสุวรรณ์  ผู้อำนวยการศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The[.....]

ถอดสลักข่าว 13 มี.ค. 57 – ร่วมกันป้องกัน ไฟป่า

  รายการ ถอดสลักข่าว 13 มีนาคม 57 ประเด็น ร่วมกันป้องกัน ไฟป่า สัมภาษณ์พิเศษ นายอุธร  สุทธิมิตร  ผู้อำนวยการส่วนควบคุมไฟป่า  กรมป่าไม้ และนายนิยม ตุนาค ประธานเครือข่ายความร่วมมือในการควบคุมไฟป่า กรมป่าไม้ จ.นครราชสีมา ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา[.....]

ถอดสลักข่าว 12 มี.ค. 57 – 10 จุดห้ามแช่แข็ง

  รายการ ถอดสลักข่าว 12 มีนาคม 57 ประเด็น 10 จุดห้ามแช่แข็ง สัมภาษณ์พิเศษ พต,ต.ต.จิรสันต์  แก้วแสงเอก  ผู้บังคับการตำรวจจราจร ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The[.....]

ถอดสลักข่าว 11 มี.ค. 57 – อุทาหรณ์ปัญหาครอบครัวไทย

  รายการ ถอดสลักข่าว 11 มีนาคม 57 ประเด็น อุทาหรณ์ปัญหาครอบครัวไทย สัมภาษณ์พิเศษ คุณจะเด็จ  เชาวน์วิไล  ผู้จัดการมูลนิธิหญิงชายก้าวไกล ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The Bangkok[.....]

ถอดสลักข่าว 10 มี.ค. 57 – บทบาทสมาชิกวุฒิสภา

  รายการ ถอดสลักข่าว 10 มีนาคม 57 ประเด็น บทบาทสมาชิกวุฒิสภา สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ดิเรก ถึงฝั่ง  สมาชิกวุฒิสภา จังหวัดนนทบุรี ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The Bangkok[.....]

ถอดสลักข่าว 4 มี.ค. 57 – 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

  รายการ ถอดสลักข่าว 4 มีนาคม 57 ประเด็น – 60 ป่าชุมชน อนุรักษ์พันธุกรรมพืช สัมภาษณ์พิเศษ นายพรชัย  จุฑามาศ  รองผู้อำนวยการ อพ.สธ.  และนางสาวนันทนา  บุณยานันต์  ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านจัดการป่าชุมชน ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 3 มี.ค. 57 – อะไรคือ…สปป.ล้านนา ?

  รายการ ถอดสลักข่าว 3 มีนาคม 57 ประเด็น – อะไรคือ…สปป.ล้านนา ? สัมภาษณ์พิเศษ ดร.เกษม   เพ็ญภินันท์  คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร    [.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 28 ก.พ. 57 – สิทธิชุมนุม..กระทบสิทธิส่วนบุคคล..จะทำอย่างไร ?

  รายการ ถอดสลักข่าว 28 ก.พ. 57 ประเด็น – สิทธิชุมนุม..กระทบสิทธิส่วนบุคคล..จะทำอย่างไร ? สัมภาษณ์พิเศษ คุณลัดดาวัลย์  วงศ์ศรีวงศ์  ประธานชมรมเสียงสตรีแห่งประเทศไทย ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร      [.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 27 ก.พ. 57 – กระบวนการพิจารณาของ ปปช.

  รายการ ถอดสลักข่าว 27 ก.พ. 57 ประเด็น – กระบวนการพิจารณาของ ปปช. สัมภาษณ์พิเศษ นายศุชัยวุธ  ชาวสวนกล้วย  นักกฎหมายอิสระ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร      [.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 26 ก.พ. 57 – อนาคตชาวนา หลังครม.อนุมัติจ่ายเงิน ?

  รายการ ถอดสลักข่าว 26 ก.พ. 57 ประเด็น “อนาคตชาวนา หลังครม.อนุมัติจ่ายเงิน ? ” สัมภาษณ์พิเศษ นายพายัพ ยังปักษี ที่ปรึกษาสมาคมชาวนาและเกษตรกรไทย ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร      [.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 25 ก.พ. 57 – รับมือภัยแล้ง

รายการ ถอดสลักข่าว 25 ก.พ. 57 ประเด็น “รับมือภัยแล้ง” สัมภาษณ์พิเศษ นายเลิศโรจน์  โกวัฒนะ  อธิบดีกรมชลประธาน ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

รายการ ถอดสลักข่าว 24 ก.พ. 57 – เจราจา…คือทางออกจริงหรือไม่

รายการ ถอดสลักข่าว 24 ก.พ. 57 ประเด็น “เจราจา…คือทางออกจริงหรือไม่”  สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาสวนดุสิตโพล  ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

ถอดสลักข่าว 20 ก.พ. 57 – ความอยุติธรรมเกิด…ความสงบไม่มี

รายการ ถอดสลักข่าว 20 ก.พ. 57 ประเด็น ความอยุติธรรมเกิด…ความสงบไม่มี  สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ชัญญา ชำนาญกุล แกนนำกลุ่ม My Freedom และนางสาวชุมาพร แต่งเกลี้ยง กลุ่มเพื่อประชาธิปไตยและความหลากหลายทางเพศ    ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 19 ก.พ. 57 – เทพทาโรไม้หอมมงคลมหัศจรรย์

รายการ ถอดสลักข่าว 19 ก.พ. 57 ประเด็น เทพทาโรไม้หอมมงคลมหัศจรรย์  สัมภาษณ์พิเศษ นายทรรศนีย์ พัฒนเสรี นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานพัฒนาผลิตผลป่าไม้ ,ดร.คงศักดิ์ มีเกิด หัวหน้าสถานีวนวัฒนวิจัยประจวบคีรีขันธ์ และนายสมบูลย์ บุญยืน หัวหน้าศูนย์วนวัฒนวิจัยภาคใต้ จังหวัดสงขลา   ผู้ดำเนินรายการ[.....]

รายการ ถอดสลักข่าว 18 ก พ 57 – บทบาทธนาคารรัฐ

รายการ ถอดสลักข่าว 18 ก พ 57 ประเด็น บทบาทธนาคารรัฐ  สัมภาษณ์พิเศษ นายพิชัย  นริพทะพันธุ์  อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร by The Bangkok Voice News

Page 9 of 19« First...7891011...Last »
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top