ถอดสลักข่าว 28 เม.ย. 57 – ประชาชนคิดอย่างไรกับ “วิกฤติการเมือง”

  รายการ ถอดสลักข่าว 28 เมษายน 57   ประเด็น ประชาชนคิดอย่างไรกับ”วิกฤติการเมือง”   สัมภาษณ์พิเศษ รศ.ดร.สุขุม  เฉลยทรัพย์  ประธานที่ปรึกษาอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร    [.....]

ถอดสลักข่าว 25 เม.ย. 57 – ระวังอากาศร้อน…จิตป่วยเพิ่ม

  รายการ ถอดสลักข่าว 25 เมษายน 57   ประเด็น ระวังอากาศร้อน…จิตป่วยเพิ่ม   สัมภาษณ์พิเศษ แพทย์หญิงพรรพิมล  วิปุลากร  รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต    ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร     by[.....]

ถอดสลักข่าว 24 เม.ย. 57 – เศรษฐกิจไทยภายใต้วิกฤติการเมือง

  รายการ ถอดสลักข่าว 24 เมษายน 57   ประเด็น เศรษฐกิจไทยภายใต้วิกฤติการเมือง   สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.มัลลิกา  ธรรมจริยาวัฒน์  คณะบริหารธุรกิจ ม.รามคำแหง   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร    [.....]

ถอดสลักข่าว 23 เม.ย. 57 – พระเพศที่ 3 ถึงเวลาสังคายนา ?

  รายการ ถอดสลักข่าว 23 เมษายน 57   ประเด็น พระเพศที่ 3 ถึงเวลาสังคายนา ?   สัมภาษณ์พิเศษ ดร.เสถียร วิพรมหา เลขาธิการองค์กรชาวพุทธแห่งประเทศไทย   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร[.....]

ถอดสลักข่าว 22 เม.ย. 57 – “บิลลี่” แกนนำกะเหรี่ยงหายเพราะ..?

  รายการ ถอดสลักข่าว 22 เมษายน 57   ประเด็น ”บิลลี่” แกนนำกะเหรี่ยงหายเพราะ..?   สัมภาษณ์พิเศษ นายสุรพงษ์  กองจันทึก  ประธานอนุกรรมการสิทธิมนุษยชนด้านชนชาติ ผู้ไร้สัญชาติ    ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร  [.....]

ถอดสลักข่าว 21 เม.ย. 57 – ท้องถิ่น…เตรียมเปิดสอบบรรจุ

  รายการ ถอดสลักข่าว 21 เมษายน 57   ประเด็น ท้องถิ่น…เตรียมเปิดสอบบรรจุ   สัมภาษณ์พิเศษ นายอัษฎางค์  ปาณิกบุตร  ประธานกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น ,นายสมดี  คชายั่งยืน  รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และนายศุภสัณห์  หนูสวัสดิ์ ประธานคณะอนุกรรมการประชาสัมพันธ์  [.....]

ถอดสลักข่าว 18 เม.ย. 57 – สรุปอุบัติเหตุ สงกรานต์ทั่วไทย

  รายการ ถอดสลักข่าว 18 เมษายน 57 ประเด็น สรุปอุบัติเหตุ สงกรานต์ทั่วไทย สัมภาษณ์พิเศษ คุณอนุสรณ์  แก้วกังวล รองอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The[.....]

ถอดสลักข่าว 16 เม.ย. 57 – ส่องวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน

  รายการ ถอดสลักข่าว 16 เมษายน 57 ประเด็น ส่องวัฒนธรรมเพื่อนบ้าน สัมภาษณ์พิเศษ คุณอัครพงษ์ ค่ำคูณ จากวิทยาลัยนานาชาติ ปรีดี พนมยงค์ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by[.....]

ถอดสลักข่าว 15 เม.ย. 57 – การเมืองหลังสงกรานต์

  รายการ ถอดสลักข่าว 15 เมษายน 57 ประเด็น การเมืองหลังสงกรานต์ สัมภาษณ์พิเศษ ผศ.ดร.เมธาพันธ์ โพธิธีรโรจน์ รองคณบดีคณะมนุษย์ศาสตร์ มจร. ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The[.....]

ถอดสลักข่าว 14 เม.ย. 57 – ครอบครัวอบอุ่นได้ต้องทำอย่างไร

  รายการ ถอดสลักข่าว 14 เมษายน 57 ประเด็น ครอบครัวอบอุ่นได้ต้องทำอย่างไร สัมภาษณ์พิเศษ พระมหาวีรพล  วีรญาโณ  ผู้ช่วยเจ้าอาวาววัดยานนาวา  ,พระครูปลัดบัณฑิต  อินฺเมธี  วัดสังข์กระจายวรวิหาร ,พระมหามงคล  วรธมฺมวาที  ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดนิมมานรดี   ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา[.....]

ถอดสลักข่าว 11 เม.ย. 57 – บขส.พร้อมรับมือคนแห่กลับสงกรานต์

  รายการ ถอดสลักข่าว 11 เมษายน 57 ประเด็น บขส.พร้อมรับมือคนแห่กลับสงกรานต์ สัมภาษณ์พิเศษ คุณวุฒิชาติ กัลยาณมิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร      [.....]

ถอดสลักข่าว 10 เม.ย. 57 – วางแผน..ก่อนเที่ยวสงกรานต์

  รายการ ถอดสลักข่าว 10 เมษายน 57 ประเด็น วางแผน..ก่อนเที่ยวสงกรานต์ สัมภาษณ์พิเศษ พล.ต.ต.พงษ์สิทธิ์  แสงเพชร  ผู้บังคับการตำรวจทางหลวง ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The Bangkok[.....]

ถอดสลักข่าว 9 เม.ย. 57 – ครอบครัวครู..เราดูแล

  รายการ ถอดสลักข่าว 9 เมษายน 57 ประเด็น ครอบครัวครู..เราดูแล สัมภาษณ์พิเศษ นายสมศักดิ์  ตาไชย  เลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. และนายบุญสม  ทองศรีพราย  ประธานศูนย์ช่วยเหลือดูแลครอบครัวครูชายแดนใต้ ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร    [.....]

ถอดสลักข่าว 8 เม.ย. 57 – มหาวิทยาลัย..กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย

  รายการ ถอดสลักข่าว 8 เมษายน 57 ประเด็น มหาวิทยาลัย..กลไกขับเคลื่อนประเทศไทย สัมภาษณ์พิเศษ ศาสตราจารย์พิเศษ  ดร.ทศพร  ศิริสัมพันธ์  เลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The[.....]

ถอดสลักข่าว 7 เม.ย. 57 – สังคมไทยภายใต้ร่วมราชวงศ์ “จักรี”

  รายการ ถอดสลักข่าว 4 เมษายน 57 ประเด็น สังคมไทยภายใต้ร่วมราชวงศ์ “จักรี” สัมภาษณ์พิเศษ พระพรพล  ปสันโน  เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙ กาญจนภิเษก ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร      [.....]

ถอดสลักข่าว 4 เม.ย. 57 – ตั้งสติให้ดี..ก่อนสังคมจะล่ม

  รายการ ถอดสลักข่าว 4 เมษายน 57 ประเด็น ตั้งสติให้ดี..ก่อนสังคมจะล่ม สัมภาษณ์พิเศษ พระพรพล  ปสันโน  เลขานุการเจ้าอาวาสวัดพระราม ๙  กาญจนภิเษก ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by[.....]

ถอดสลักข่าว 3 เม.ย. 57 – ๑ อำเภอ ๑ ทุน การศึกษา

  รายการ ถอดสลักข่าว 3 เมษายน 57 ประเด็น ๑ อำเภอ ๑ ทุน การศึกษา สัมภาษณ์พิเศษ คุณจุไรรัตน์  แสงบุญนำ  รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ และนายสมพงษ์  จิตระดับ  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้ดำเนินรายการ[.....]

ถอดสลักข่าว 2 เม.ย. 57 – แนวทางคืนความสุขประเทศไทย

  รายการ ถอดสลักข่าว 2 เมษายน 57 ประเด็น แนวทางคืนความสุขประเทศไทย สัมภาษณ์พิเศษ ดร.ชลวิทย์  เจียรจิตต์  คณบดีคณะสังคมศาสตร์  มศว.  ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The[.....]

ถอดสลักข่าว 1 เม.ย. 57 – เหลียวหลัง แลหน้า ๑๒๒ ปี ศธ.

  รายการ ถอดสลักข่าว 1 เมษายน 57 ประเด็น เหลียวหลัง แลหน้า ๑๒๒ ปี ศธ. สัมภาษณ์พิเศษ นายอกนิษฐ์  คลังแสง  รองเลขาธิการคณะกรรมการอาชีวศึกษา และคุณศิริพร  กิจเกื้อกูล  เลขาธิการคณะกรรมการครูและบุคลากรทางการศึกษา ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา[.....]

ถอดสลักข่าว 31 มี ค 57 – น้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

  รายการ ถอดสลักข่าว 31 มีนาคม 57 ประเด็น น้ำบาดาลแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สัมภาษณ์พิเศษ นายสุพจน์  เจิมสวัสดิพงษ์  อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by The Bangkok[.....]

ถอดสลักข่าว 27 มี ค 57 – รถเมล์ทุกคน ขึ้นได้ทุกคัน

  รายการ ถอดสลักข่าว 27 มีนาคม 57 ประเด็น รถเมล์ทุกคน ขึ้นได้ทุกคัน สัมภาษณ์พิเศษ นายนเรศ บุญเปี่ยม รักษาการ ผอ.ขสมก. ผู้ดำเนินรายการ คุณจิรภา สีตาบุตร       by[.....]

Page 8 of 19« First...678910...Last »
Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top