Butterflies are free

อนุพันธุ์ พฤกษ์พันธ์ขจี (ครูมอส) จิตรกรและนักศิลปะบำบัดแนวทางมนุษยปรัชญา นำเสนอผลงานจิตรกรรมของตนเองในรอบ 3 ปี ด้วยงานนี้เป็นเสมือนงานบูชาครู ฮันส์ แฮร์มันน์ ในวาระครบรอบ 89 ปี ศาสตราจารย์ศิลปะแนวมนุษยปรัชญาแห่งเกอเธอานุม อนุพันธุ์ นำเสนอสีสันแห่งปีกผีเสื้อที่ปรากฏเป็นงานสำแดงทางจิตวิญญาณ ด้วยผลงานจำนวน 25 ชิ้น ณ[.....]

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top