นายกฯ ประกาศ UN ไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนโลก พร้อมเผชิญความท้าทาย

 

นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 70 ในหัวข้อ “The United Nations at 70 – the road ahead to peace, security and human rights”โดยไทยพร้อมเป็นหุ้นส่วนโลก เผชิญหน้าความท้าทายทั้งเก่าและใหม่

วันนี้ (29 กันยายน 2558) เวลา 18.30 น. ณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กล่าวถ้อยแถลงในการการอภิปรายทั่วไปของการประชุมสมัชชาสหประชาชาติ ครั้งที่ 70 (UNGA70) ในหัวข้อ “The United Nations at 70 – the road ahead to peace, security and human rights” เกี่ยวกับปัญหาที่ซับซ้อนในปัจจุบัน ซึ่งไทยได้นำแนวคิด ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันและความเติบโตอย่างยั่งยืน ขณะที่ปัญหาแต่ละประเทศมีความเฉพาะตัวจึงต้องเน้นการมองและแก้ไขปัญหาด้วยความยืดหยุ่น โดยพลตรี วีรชนสุคนธปฏิภาค รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

นายกรัฐมนตรีกล่าวในนามของรัฐบาลไทยร่วมแสดงความยินดีในโอกาสที่สหประชาชาติ ได้ก่อตั้งและดำเนินงานมาครบรอบ 70 ปี ในปีนี้ และขอบคุณมิตรประเทศที่ร่วมแสดงความเสียใจและส่งกำลังใจให้กับประชาชนไทย ภายหลังเหตุการณ์ระเบิดในกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม 2558 ประเทศไทยขอประนามผู้ก่อเหตุรุนแรงในครั้งนี้ ที่ก่อให้เกิดความสูญเสียต่อชีวิตของผู้บริสุทธิ์จำนวนมากทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ คนไทยไม่สามารถยอมรับการก่อเหตุรุนแรงเยี่ยงนี้ได้ ไม่ว่าจะเกิดขึ้นในประเทศไทย หรือที่ใดๆ ในโลก ทั้งนี้ ประเทศไทยจะร่วมมือกับประชาคมโลกอย่างถึงที่สุดเพื่อยุติความรุนแรง และเพื่อปกป้องผู้บริสุทธิ์ มิให้ต้องตกเป็นเหยื่อของความรุนแรงเช่นนี้ต่อไป ทุกคนต้องร่วมแรงร่วมใจกัน เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เผชิญร่วมกันเช่นนี้ เพื่อธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ ความสุขของประชาชนของโลกและชนรุ่นหลังตามเจตนารมณ์ของสหประชาชาติ

ตั้งแต่สหประชาชาติ ได้ก่อตั้งขึ้นมาในปี ค.ศ.1945 ก็ได้แสดงบทบาท ในการบรรเทาทุกข์และแก้ไขปัญหาของประชาคมโลก รวมทั้ง จรรโลงสันติภาพ ความเจริญรุ่งเรือง และความมั่นคงแก่มวลมนุษยชาติ

ด้านการรักษาสันติภาพ สหประชาชาติประสบความสำเร็จในการช่วยลดความขัดแย้งและป้องกันมิให้ขยายตัว จนลุกลามกลายเป็นสงครามขนาดใหญ่ ไทยภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพแห่งมนุษยชาติ ในภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติหลายครั้ง นับตั้งแต่สงครามเกาหลี จนถึงภารกิจ INTERFET และ UNAMET ในติมอร์-เลสเต และล่าสุด ภารกิจ UNAMID ในพื้นที่ดาร์ฟูร์ ซึ่งไทยพร้อมที่จะสนับสนุนภารกิจการรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ด้วยการส่งกองกำลังรักษาสันติภาพ ในลักษณะหน่วยเฉพาะกิจ เช่น หน่วยทหารช่าง หน่วยแพทย์ และหน่วยด้านการพัฒนา เข้าร่วมปฏิบัติการกับชาติพันธมิตรด้วย ทั้งนี้ นอกจากการปฏิบัติภารกิจเพื่อรักษาเสถียรภาพ ด้านความปลอดภัยในพื้นที่ขัดแย้งและการปฏิบัติการช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมแล้ว ยังเน้นงานด้านการพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ เพราะสันติภาพที่ยั่งยืนจะต้องควบคู่ไปกับการพัฒนาที่ช่วยส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สหประชาชาติยังประสบความสำเร็จในการสร้างมาตรฐานด้านสิทธิมนุษยชน ไทยเป็น 1 ใน 48 ประเทศแรก ที่ให้การรับรองปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน (Universal Declaration on Human Rights) เมื่อปี ค.ศ. 1948 ซึ่งเป็นเอกสารประวัติศาสตร์ที่วางรากฐานด้านสิทธิมนุษยชนฉบับแรกของโลก และยังได้เข้าไปปฏิบัติหน้าที่สมาชิกคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council) ระหว่างปี ค.ศ. 2010-2013 โดยได้ดำรงตำแหน่งประธานคณะมนตรีดังกล่าวในช่วงปี ค.ศ. 2010-2011 ซึ่งเป็นโอกาสที่ไทยได้ทำหน้าที่เป็นสะพานเชื่อมโยงประเทศและกลุ่มประเทศที่มีความเห็นที่แตกต่าง โดยเน้นการไม่เลือกปฏิบัติ การเป็นหุ้นส่วนที่สร้างสรรค์ รวมถึงการส่งเสริมขีดความสามารถในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชน

สำหรับด้านการพัฒนา สหประชาชาติประสบความสำเร็จในการผลักดันความเจริญรุ่งเรืองสู่รัฐสมาชิก ในโอกาสพิเศษที่ผู้นำประเทศสมาชิกสหประชาชาติได้มารวมตัวกันเพื่อให้การรับรองเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืนในปีนี้ นั้น ประเทศไทยยังมีบทบาทนำในฐานะ 1 ใน 30 ประเทศสมาชิกของคณะทำงานเปิดของสมัชชาสหประชาชาติว่าด้วยเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อจัดทำเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ที่ได้รับรองไปเมื่อวานนี้ โดยผลักดันประเด็นที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาของโลก อาทิ การพัฒนาที่มีคนเป็นศูนย์กลาง การลดความยากจนและความเหลื่อมล้ำในสังคม หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หลักนิติธรรมและการส่งเสริม ธรรมาภิบาล การลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ การเกษตรที่ยั่งยืน และ การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการ เป็นต้น

ความสำเร็จในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมอย่าง“ก้าวกระโดด” ทำให้ไทยสามารถยกระดับตนเองจากประเทศที่มีรายได้ต่ำ ขึ้นมาเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงได้ ภายในระยะเวลาเพียง 3 ทศวรรษ นั้น เป็นผลมาจากการได้รับความร่วมมือเพื่อการพัฒนาผ่านกลไกความร่วมมือระหว่างประเทศต่างๆ และนับตั้งแต่ปี 2534 เป็นต้นมา ประเทศไทยได้เริ่มพัฒนาบทบาทสู่การเป็นประเทศ “หุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา” ในเวทีโลกรวมทั้งสหประชาชาติ ซึ่งรากฐานสำคัญ คือการที่รัฐบาลและทุกภาคส่วนของไทยได้ดำเนินการโดยยึดแนวทางการพัฒนาตามหลักของปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระมหากษัตริย์ “นักพัฒนา” ที่ได้ทรงริเริ่มดำเนินการ “นำร่อง” ไว้มากว่า 40 ปีแล้ว

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่า ปัจจุบัน โลกกำลังเผชิญกับความท้าทายที่มีความโยงใยซับซ้อนในหลายมิติ การแก้ปัญหาเพื่อให้ได้มาซึ่งสันติภาพ ความเป็นธรรม ตลอดจนคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชากรโลก ไม่สามารถกระทำได้โดยเน้น มิติใดมิติหนึ่งเพียงมิติเดียว และที่สำคัญอย่างยิ่งคือ ไม่สามารถกระทำได้เพียงลำพัง ปัญหาที่พบเห็นได้ในทุกสังคม … ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางรายได้… ปัญหาเดียวสามารถทำให้แรงยึดเหนี่ยวทางสังคมอ่อนแอลง จนนำไปสู่การใช้ความรุนแรง และขยายตัวไปสู่สงครามภายในประเทศ จนถึงสงครามหรือปัญหาความขัดแย้งต่าง ๆ ระหว่างประเทศได้ในที่สุด เพื่อที่จะแก้ปัญหาดังกล่าว มาตรการทางการเมือง เศรษฐกิจและสังคมจำเป็นจะต้องดำเนินควบคู่กันไป ไม่ว่าจะเป็นการยึดหลักนิติรัฐ การส่งเสริมธรรมาธิบาลภาครัฐและเอกชน ปรับปรุงคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ทุกคนได้เข้าถึงโอกาสในการสร้างรายได้ที่เท่าเทียมกัน การปรับปรุงนโยบายด้านภาษี การสร้างงาน เพื่อลดช่องว่างของความเหลื่อมล้ำ และการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ส่งเสริมสิทธิมนุษยชน ความมั่นคงของมนุษย์ที่เคารพต่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืนสำหรับเยาวชนรุ่นหลัง เป็นต้น โดยคำนึงว่า โลกปัจจุบันเป็นโลกที่ไร้พรมแดน ประเทศต่าง ๆ จำเป็นจะต้องร่วมมือ ร่วมใจกันมากยิ่งขึ้นกว่าแต่ก่อน ที่จะช่วยกันดูแล แก้ไข และปรับเปลี่ยนแนวทางในการจัดการกับปัญหาร่วมกัน

ความท้าทายของโลกยังมีความซับซ้อนที่เป็นลักษณะเฉพาะตัว แม้ว่าจะประสบปัญหาเดียวกัน แต่ละประเทศ แต่ละภูมิภาคของโลกต่างเผชิญกับปัญหาที่มีรายละเอียดและเงื่อนไขที่แตกต่างกันไปตามแต่บริบทของตัวเอง ดังนั้น ทางออกของปัญหาเพียงหนึ่งเดียว จึงไม่สามารถใช้ร่วมกันได้ในทุกที่ ทุกเวลา และทุกสถานการณ์

รอบปีที่ผ่านมา ผู้คนทั่วทุกมุมโลกต่างต้องเผชิญกับความท้าทายในรูปแบบต่าง ๆ ที่คุกคาม ทั้ง 3 เสาหลักของสหประชาชาติ สันติภาพและความมั่นคง สิทธิมนุษยชน และการพัฒนา ดังจะเห็นได้จากความขัดแย้งอันเกิดจากความแตกต่างทางความคิดที่นำไปสู่สถานการณ์ความรุนแรงในภูมิภาคต่าง ๆ ความเหลื่อมล้ำไม่เท่าเทียมกันในสังคม การเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศ ความเสื่อมโทรมของสิ่งแวดล้อม หรือผลจากภัยธรรมชาติ

ในปี 2558 นี้ ประชาคมระหว่างประเทศกำลังจะก้าวหน้าเข้าสู่ยุคใหม่ของการพัฒนา โดยจะก้าวผ่านจากกรอบเป้าหมายการพัฒนาแห่งสหัสวรรษ (MDGs) ไปสู่กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ซึ่งทุกประเทศมีความรับผิดชอบร่วมกันที่จะทำให้ก้าวแรกสู่จุดหมายเริ่มต้นไปอย่างมุ่งมั่นและชัดเจน อย่างไรก็ตาม ความยั่งยืนไม่ควรถูกกำหนดไว้เพียงในกรอบของการพัฒนาเท่านั้น แต่ควรมีอยู่ในทุก ๆ เสาหลักของสหประชาชาติ เนื่องจากสันติภาพและความมั่นคง สิทธิมนุษยชน และการพัฒนา มีความเชื่อมโยงกันอย่างแน่นเฟ้น ไทยให้ความสำคัญกับเสาหลักทั้งสามของสหประชาชาติ และได้ร่วมมือกับประชาคมระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องเพื่อแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ในด้านต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาอย่างยั่งยืน สิ่งแวดล้อม การลดความเสี่ยงจากการเกิดภัยพิบัติ การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรม เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติจากธรรมชาติและความขัดแย้ง และยังมุ่งมั่นที่จะให้ความร่วมมือและแสดงบทบาทที่สร้างสรรค์ต่อไปในเวทีโลก

ดังนั้น ไทยมีความเชื่อมั่นอย่างยิ่งในพลังของประเทศสมาชิก ที่จะขับเคลื่อนองค์กรแห่งนี้ ให้เราเข้มแข็งไปพร้อมๆ กัน และผมขอยืนยันว่า ประเทศไทยพร้อมที่จะเป็นหุ้นส่วนกับเพื่อนประเทศสมาชิก เพื่อเผชิญหน้ากับความท้าทายทั้งเก่าและใหม่ และนำมาซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ เพื่อประโยชน์สุขร่วมกันของประชาคมระหว่างประเทศ

 

Related posts:

  1. องค์การฮิวแมนไรท์วอทช์มีจดหมายถึงยิ่งลักษณ์ แนะเน้นเรื่องสิทธิมนุษยชน   (Human Rights Watch 15/08/11) องค์การฮิวแมนไรท์วอทช์ (Human Rights Watch) มีจดหมายถึงนายกรัฐมนตรี...
  2. กสท. เชือดซ้ำ หลัง Peace TV จอดำ ล่าสุดสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว   คณะกรรมการกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ มีมติเพิกถอนใบอนุญาตประกอบการกิจการของช่อง Peace TV แล้ว วันที่ 27 เมษายน 2558...
  3. NCPO : We are no threat to democracy   The National Council for Peace and Order (NCPO) has...
  4. นายกฯเตรียมพบผู้บริหารสำนักงานสหประชาชาติ พร้อมกล่าวถ้อยแถลง   นายกรัฐมนตรีเตรียมพบผู้บริหารสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา พร้อมกล่าวถ้อยแถลงต่อคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ การเยือนสมาพันธรัฐสวิสเป็นการเยือนนครเจนีวาครั้งแรกของนายกรัฐมนตรีไทยในรอบ ๒๓ ปี (พลเอกชาติชาย ชุณหะวัณ...
  5. นายกฯ ยันไม่มีเหตุก่อการร้ายตามข่าวลือในโซเชียลเน็ตเวิร์ก นายกรัฐมนตรี ย้ำข่าวลือการก่อเหตุความรุนแรงเป็นการกระทำของขบวนการปล่อยข่าว ขอความร่วมมือไม่ให้ส่งต่อข้อมูลที่ไม่ถูกต้องทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก  นางสาวยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ก่อนเดินทางเยือนสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และสาธารณรัฐมัลดีฟส์ อย่างเป็นทางการถึงข่าวลือการก่อเหตุความรุนแรงในกรุงเทพมหานคร ว่า...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top