(คลิปวีดีโอ) บิ๊กตู่ แถลงที่ UN เปิดโอกาสคนไทยมีส่วนร่วมร่างรธน. เร่งกำจัดอยุติธรรม-คอรัปชั่น

 

บิ๊กตู่ แถลงที่ UN ย้ำไทยมุ่งลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเท่าเทียม วางรากฐานพัฒนา-ปฏิรูปประเทศ-ร่างรัฐธรรมนูญใหม่

การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ 70 ณ นครนิวยอร์ก สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ 23 กันยายน – 1 ตุลาคม 2558 นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี  ซึ่งเป็นปีที่ผู้แทนระดับผู้นำประเทศเข้าร่วมประชุมมากที่สุดถึง193 ประเทศ และเป็นปีแรกที่สมเด็จพระสันตะปาปาฟรานซิส ผู้นำคริสตจักรโรมันคาทอลิก เข้าร่วมประชุมและกล่าวปราศรัย โดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ร่วมรับฟังการกล่าวปราศรัยด้วย

ทั้งนี้พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา เข้าร่วมการประชุมสหประชาชาติระดับผู้นำเพื่อรับรองวาระการพัฒนาภายหลังปี 2015 และ กล่าวถ้อยแถลงในการประชุมกลุ่มย่อย หัวข้อขจัดความยากจนและหิวโหย เป็นเวลา 3 นาที ว่า เป็นเรื่องน่ายินดีที่ประชาคมโลกให้ความสำคัญกับการกำหนดวาระการพัฒนาเน้นการแก้ปัญหาอย่างสมดุลและยั่งยืนขจัดความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำให้บรรลุผลภายใน15ปีข้างหน้าสำหรับประเทศไทยแม้ว่าสัดส่วนของคนจนจะลดลงอย่างต่อเนื่องเหลือร้อยละ10.53 ในปี 2557 แต่ความเหลื่อมล้ำยังคงเป็นปัญหาสำคัญของสังคมไทยจากโครงสร้างที่ไม่สมดุลและปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินและทรัพยากรของประเทศที่อยู่ในกลุ่มคนส่วนน้อยเท่านั้น

นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลไทยให้ความสำคัญกับการสร้างโอกาสในสังคมและการเข้าถึงแหล่งทรัพยากรของประเทศอย่างทัดเทียมเพราะไม่ต้องการทิ้งใครไว้ข้างหลังไม่ต้องการให้สังคมไทยมีการใช้อำนาจเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเบียดบังผลประโยชน์ของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศสร้างความแตกต่าง แบ่งแยก เอารัดเอาเปรียบ จนเกิดความ อยุติธรรม และนำไปสู่การทุจริตคอร์รัปชั่น ที่เป็นรากเหง้าแห่งปัญหาความขัดแย้ง ความแตกแยกในสังคมไทยขณะนี้

พล.อ.ประยุทธ์ กล่าวถึงการบริหารประเทศว่าช่วงแรกคือการพลิกฟื้นสันติสุข สร้างความสามัคคี และแก้ปัญหาเร่งด่วนทางสังคม และเศรษฐกิจของประเทศ ปัจจุบันประเทศไทยกำลังเดินหน้าวางรากฐานการพัฒนา และวางแผนการปฏิรูปประเทศไทยอย่างครบวงจร ทั้งการร่างรัฐธรรมนูญของประเทศใหม่ ให้สอดคล้องกับบริบทของประเทศ และเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างกว้างขวาง รัฐบาลมีความรับผิดชอบ ในการสร้างกรอบ กติกา ที่เอื้อให้คนทุกคนในสังคมได้รับโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน ไม่ว่าจะด้านการศึกษา บริการทางการแพทย์ และทางสังคม ตลอดจนต้องได้รับการคุ้มครองโดยกระบวนการยุติธรรม

แนวทางการพัฒนาของประเทศของไทย ได้รับแรงบันดาลใจ จากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่เน้นการเติบโตอย่างยั่งยืนและทั่วถึง บนหลักของ ความพอประมาณ มีเหตุผล และมีภูมิคุ้มกัน เพื่อเอาชนะความเสี่ยงและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ จากทั้งภายในและภายนอกประเทศ ขณะเดียวกันต้องเสริมสร้างพื้นฐานทางด้านจิตใจของคนในชาติในทุกระดับ ให้มีคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต มีความรู้ที่เหมาะสม ดำเนินชีวิตด้วยความอดทน และรอบคอบ

การแก้ไขปัญหาความยากจนและการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงนั้น มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเอง ด้วยการสร้างงาน โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ไม่เน้นวัตถุนิยม บริโภคนิยม ด้วยการสร้างรายได้ ที่ปราศจากความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังให้คนมีความสมดุล ระหว่างการผลิตกับการบริโภค มีจิตสำนึกที่เอื้ออาทร และอยู่กับธรรมชาติอย่างกลมกลืน

หลักการสำคัญของการพัฒนาที่ยั่งยืน ก็คือ การรักษาความสมดุลทางเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งตลอด 50 ปีที่ผ่านมา ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนามาเป็นประเทศรายได้ปานกลางระดับสูงได้ ก็ด้วยการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยรัฐบาลได้ดำเนินการส่งเสริมการทำเกษตรกรรมที่ยั่งยืน การทำเกษตรอินทรีย์ ลดการใช้สารเคมี ส่งเสริมตลาดชุมชน – ลดกลไกพ่อค้าคนกลาง – สร้างเครือข่ายธุรกิจเพื่อสังคม พัฒนาศักยภาพ SMEs เชื่อมโยงธุรกิจขนาดใหญ่ แบบพี่สอนน้อง แล้วเชื่อมโยงกับภูมิภาคและโลก รวมทั้ง การสร้างกลไกในการบริหารจัดการทรัพยากรแหล่งน้ำ – ที่ดิน –ป่าไม้ ของประเทศ อย่างบูรณาการและยั่งยืน ไม่เสียดุลยภาพทางสังคมและสิ่งแวดล้อม

เชื่อมั่นว่าด้วยความร่วมมือกันสร้างความเข้มแข็งตั้งแต่ระดับชุมชน ท้องถิ่น และประเทศ สร้างความเชื่อมโยง โดยการช่วยเหลือประเทศเพื่อนบ้านและภูมิภาค จะช่วยลดความเหลื่อมล้ำภายในประเทศ ลดช่องว่างในการพัฒนาระหว่างประเทศ และช่วยให้ประเทศกำลังพัฒนา สามารถขจัดความยากจนได้เร็วขึ้น เพราะการพัฒนาจะยั่งยืนได้ก็ต่อเมื่อทุกคน ทุกประเทศ ก้าวไปข้างหน้าพร้อมๆ กัน ไม่มีคนใด หรือประเทศใดถูกทิ้งอยู่ข้างหลัง ความยากจน ความหิวโหย และความเหลื่อมล้ำ ถูกขจัดหมดไป มีการสร้างโอกาส สร้างงาน สร้างภูมิคุ้มกัน สร้างความพอดี ทั้งในการผลิตและบริโภค เพื่อให้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดของโลกใบนี้ ยั่งยืนสำหรับชนรุ่นหลังต่อไป

 

นรม.กล่าวถ้อยแถลงใน Interactive Dialogue , UN Summit

 

ที่มา มติชนออนไลน์

คลิปวีดีโอจาก ทำเนียบ รัฐบาล

 

Related posts:

  1. “บิ๊กตู่” ลั่น เศรษฐกิจปีนี้ต่ำกว่าเป้ารับผิดชอบเอง   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. ให้สัมภาษณ์ภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ถึงมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจว่า ครม.อนุมัติแผนทั้งหมดที่มีการนำเสนอซึ่งมีอยู่หลายมาตรการ ถือเป็นมาตรการในภาพรวม...
  2. “บิ๊กตู่” พร้อมคณะนำประชาชนจุดเทียนชัย ถวายพระพร “ในหลวง” ณ ท้องสนามหลวง   เมื่อเวลา 19.50 น. วันที่ 5 ธันวาคม ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา...
  3. ‘บิ๊กตู่’ยันใช้ ม.44 ไม่ได้เกลียดใคร-วอนสื่อเข้าใจลดแรงกดดันต่างชาติ   พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ขอสื่อช่วยอธิบายสังคม หลังถูกวิจารณ์เพราะเรียกนักการเมือง-นักข่าวมาปรับทัศนคติ ยืนยันใช้ มาตรา 44 ตามบทบัญญัติของกฎหมาย...
  4. ดูอีกที เทียบกันให้เห็น “บิ๊กตู่-ครูพละหนองคาย” ในชุดสีกากี เหมือนกันมาก ขอบอก!   เมื่อประมาณ ต้นเดือนธันวาคมปีที่แล้ว ตกเป็นกระแสข่าวฮือฮา เมื่อพี่น้อง ชาว จ.หนองคายต่างพูดถึงครูคนหนึ่งที่มีหน้าตารวมถึงท่าทางคล้ายกับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี...
  5. สวนกลับ! เพื่อไทยยก 5 เหตุผล ที่ “วันชัย” ไม่ควรเชียร์ “บิ๊กตู่” อยู่ต่ออีก 2 ปี เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม นายอนุสรณ์ เอี่ยมสะอาด รักษาการรองโฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงกรณี นายวันชัย สอนศิริ...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top