กรุงเทพโพล ประชาชนชี้ปฏิรูปดีขึ้น – อยากเลือกตั้งนายกฯ จากผู้สมัครโดยตรง

 

กรุงเทพโพล เผยผลสำรวจประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่าการปฏิรูปดีขึ้น เดินมาถูกทางแล้ว ขณะที่อยากเลือกตั้งนายกฯ จากรายชื่อผู้สมัครโดยตรง

ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) ร่วมปฏิรูปประเทศไทย ได้สํารวจความคิดเห็นประชาชน เรื่อง “ประชาชนเห็นอย่างไรกับทิศทางการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทย” โดยเก็บข้อมูลกับประชาชนจากทุกภูมิภาคทั่วประเทศจํานวน 1,115 คน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ร้อยละ 62.1 เห็นว่าทิศทางการปฏิรูปการเมืองของประเทศไทยในปัจจุบันดีขึ้นและไปถูกทางแล้ว ขณะที่ร้อยละ 34.5 เห็นว่าเหมือนเดิมยังไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลง

ส่วนอุปสรรคสําคัญที่ทําให้ประเทศไทยยังไม่สามารถปฏิรูปทางการเมืองได้คือกลุ่มผู้ได้รับผลประโยชน์หรือกลุ่มอํานาจทางการเมือง (ร้อยละ 68.1) รองลงมาคือ กลุ่มนักการเมืองไทยในปัจจุบัน (ร้อยละ 52.6) การเปลี่ยนรัฐธรรมนูญบ่อยครั้ง (ร้อยละ 39.3) และความเข้าใจในระบอบประชาธิปไตยของประชาชน (ร้อยละ 34.9)

สําหรับความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมาธิการปฏิรูปการเมืองที่มี นายสมบัติ ธํารงธัญญวงศ์ เป็นประธาน จะปฏิรูปด้านการเมืองให้ประสบผลสําเร็จได้ ส่วนใหญ่ร้อยละ 43.3 เชื่อมั่นค่อนข้างมากถึงมากที่สุด ขณะที่ร้อยละ 37.4 เชื่อมั่นค่อนข้างน้อยถึงน้อยที่สุด และร้อยละ 19.3 ไม่แน่ใจ

เมื่อถามความเห็นต่อข้อคําถามที่ว่า “หากมีการเลือกตั้ง ท่านอยากให้มีการเลือกตั้งนายกรัฐมนตรีแบบใด”ส่วนใหญ่ร้อยละ 34.2 อยากเลือกจากรายชื่อผู้สมัครโดยตรง รองลงมาร้อยละ 21.7 อยากเลือกโดยอ้อมแบบให้ ส.ส. ส.ว. และ สภาประชาชนตามกลุ่มอาชีพต่างๆ เป็นผู้เลือกนายกฯ และร้อยละ 16.9 อยากเลือกโดยตรงจากพรรคการเมือง โดยพรรคที่ได้คะแนนมากที่สุด หัวหน้าพรรคจะเป็นนายกฯ

สุดท้ายเมื่อถามว่า “อยากให้รัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มีระยะเวลาการทํางานเป็นอย่างไร” ส่วนใหญ่ร้อยละ 64.0 อยากให้ทํางานจนกว่าประเทศจะเรียบร้อยในทุกๆ ด้าน โดยอาจจะมากกว่า 1 ปี (ลดลงจากผลสํารวจครั้งก่อนร้อยละ 2.4) ขณะที่ร้อยละ 36.0 อยากให้ทํางานแล้วเสร็จภายใน 1 ปี และจัดให้มีการเลือกตั้ง

 

ที่มา VOICE TV

Related posts:

  1. กรุงเทพโพลล์เผย ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากทม. พงศพัศนำสุขุมพันธ์ กรุงเทพโพลล์ โดยศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ เผยข้อมูลการสำรวจเกี่ยวกับการเลือกตั้งผู้ว่ากทม. เลือกพล.ต.อ.พงศพัศ พงษ์เจริญ ร้อยละ 34.8 รองลงมา  ม.ร.ว.สุขุมพันธุ์ บริพัตร...
  2. นิด้าโพล ชี้ ปชช.เห็นด้วย พธม.ยุติบทบาท นิด้าโพล เผยผลสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับการที่ พธม.ยุติบทบาท ลดความขัดแย้ง ลดการแบ่งแยกในประเทศ ศูนย์สำรวจความคิดเห็น “นิด้าโพล” สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (นิด้า) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน...
  3. เอแบคโพลเผย ปชช.ขอเงินเยียวยาน้ำท่วมเกิน5000 เหตุค่าซ่อมแพง ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเอแบคนวัตกรรมทางสังคม  การจัดการและธุรกิจ (Social Innovation in Management and Business Analysis,...
  4. โพลเผย! เลือกตั้งครั้งใหม่ “คนอีสาน” เลือก “พท.” ทิ้งห่าง “ปชป.” ถึง 3 เท่า! ภท.ผูกขาด”บุรีรัมย์”ที่เดียว ศูนย์วิจัยธุรกิจและเศรษฐกิจอีสาน (ECBER) คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เผยผลสำรวจเรื่อง “เลือกตั้งครั้งใหม่ชาวอีสานจะเลือกใคร” ซึ่งทำการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่าง 2,354 ราย พบคะแนนโหวตพรรคเพื่อไทยสูงสุด 63.9%...
  5. สวนดุสิตโพล สำรวจความมั่นใจของประชาชน หลังการแถลงนโยบายของรัฐบาล “สวนดุสิตโพล”  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  ได้ส ารวจความคิดเห็นของประชาชนทั่วประเทศ ต่อการ แถลงนโยบายของรัฐบาลและการอภิปรายของฝ่ายค้าน จำนวนทั้งสิ้น 1,352 คน ระหว่างวันที่...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top