“สุรนันทน์” ยันนายกฯลงนามทูลเกล้าฯร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญตามขั้นตอนแล้ว

 

นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรียืนยันนายกรัฐมนตรีลงนามทูลเกล้าฯร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้ว ตามขั้นตอนที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนููญ

 

วันนี้ ( 1 ตุลาคม 2556 ) ภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรี นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี เปิดเผยถึงกรณี การทูลเกล้าฯ ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งรัฐสภาได้ผ่านวาระ 3 เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2556 ว่า ขณะนี้ นายกรัฐมนตรีได้ลงนามเพื่อทูลเกล้าฯตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแล้ว และเลขาธิการคณะรัฐมนตรีกำลังดำเนินการตามขั้นตอน โดยย้ำว่าการดำเนินการทุกขั้นตอนเป็นไปตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ

โดยเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้ยืนยันถึงการลงนามของนายกรัฐมนตรีเพื่อทูลเกล้าฯนั้น มีความเห็นของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบ ที่ให้ความเห็นว่า “รัฐธรรมนูญ มาตรา ๒๙๑ ได้บัญญัติเรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญไว้โดยเฉพาะว่า “เมื่อมีการลงมติแล้ว ให้นำร่างรัฐธรรมนูญแก้ไขเพิ่มเติมขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวาย และให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม” จึงเห็นได้ว่า เมื่อมาตรา ๒๙๑ ดังกล่าวได้บัญญัติไว้ชัดเจนโดยให้นำเฉพาะมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับเท่านั้น โดยมิได้ให้นำมาตราอื่นใดของรัฐธรรมนูญมาใช้ ดังนั้น เมื่อรัฐสภาได้เห็นชอบกับการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญแล้ว นายกรัฐมนตรีจึงมีหน้าที่ตามมาตรา ๒๙๑ ประกอบกับมาตรา ๑๕๐ ที่จะต้องนำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างรัฐธรรมนูญจากรัฐสภาเพื่อพระมหากษัตริย์ทรงลงพระปรมาภิไธยและประกาศในราชกิจจานุเบกษาต่อไป โดยมิอาจนำมาตรา ๑๕๔ ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการตราพระราชบัญญัติมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญโดยให้ศาลรัฐธรรมนูญเป็นองค์วินิจฉัยมาใช้บังคับได้ มิฉะนั้น นายกรัฐมนตรีอาจจะถูกกล่าวหาได้ว่าไม่ได้ปฏิบัติตามที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้”

“สำหรับกรณีที่สมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เสนอเรื่องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามมาตรา ๖๘ ของรัฐธรรมนูญนั้น ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๖๘ ดังกล่าว มิได้บัญญัติให้ระงับการดำเนินการตามมาตรา ๒๙๑ ของรัฐธรรมนูญ และมิใช่กรณีตามมมาตรา ๑๕๔ ของรัฐธรรมนูญ เพราะมาตรา ๑๕๔ เป็นบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัติที่ขัดแย้งกับรัฐธรรมนูญ ซึ่งมาตรา ๒๙๑ ของรัฐธรรมนูญมิได้บัญญัติให้นำมาใช้บังคับด้วยแต่อย่างใด ซึ่งเป็นไปตามคำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญที่ ๔/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๓ กุมภาพันธ์ พุทธศักราช ๒๕๕๔ กรณีการร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยตามมาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) ว่ากระบวนการแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญชอบด้วยรัฐธรรมนูญ หรือไม่ ซึ่งศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า “มาตรา ๒๙๑ (๗) ได้บัญญัติให้นำบทบัญญัติเกี่ยวกับการตราพระราชบัญญัติเฉพาะมาตรา ๑๕๐ และมาตรา ๑๕๑ มาใช้บังคับโดยอนุโลม ไม่ได้บัญญัติให้นำมาตรา ๑๕๔ ซึ่งเป็นบทบัญญัติว่าด้วยการควบคุมการตราพระราชบัญญัติมิให้ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ โดยให้ศาลรัฐธรรมนูญ เป็นองค์กรวินิจฉัยมาใช้บังคับ ดังนั้น เมื่อพิจารณาบทบัญญัติดังกล่าวประกอบกันแล้ว กรณีตามคำร้องนี้จึงไม่ต้องด้วยหลักเกณฑ์ตามรัฐธรรมนูญมาตรา ๑๕๔ วรรคหนึ่ง (๑) ที่ศาลรัฐธรรมนูญจะรับวินิจฉัยได้”

ทั้งนี้ เลขาธิการนายกรัฐมนตรีชี้ให้เห็นว่าร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนั้นต่างกันกับร่างพระราชบัญญัติ ที่กระบวนการและขั้นตอนได้มีการระบุไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญ เมื่อรัฐสภาดำเนินการตามหน้าที่เรียบร้อยแล้ว นายกรัฐมนตรีก็มีหน้าที่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่มีการระบุไว้ คือนายกรัฐมนตรีมีหน้าที่นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายภายในยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้รับร่างฯจากรัฐสภา สำหรับกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญมีความเห็นแตกต่าง หรือมีคำวินิจฉัยที่แตกต่าง ก็ต้องมาพิจารณากันว่าคำวินิจฉัยนั้นมีสาระอย่างไร เพราะการตีความกฏหมายมีหลากหลายแนวคิด แต่สิ่งสำคัญคือ ทุกคนทำบทบาทให้ครบถ้วนตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ และไม่ว่าใครจะมีบทบาทใด การตีความกฏหมายจะเป็นอย่างไร ก็ต้องให้ประเทศสามารถเดินหน้าต่อไปได้ อย่าให้ประเทศต้องถึงทางตันที่ไม่สามารถหาทางออกได้

 

 

Related posts:

  1. “สุรนันทน์” โต้วสันต์ รัฐบาลไม่ทำผิดรัฐธรรมนูญ   เลขาธิการนายกฯ นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ โต้ วสันต์ ยืนยันรัฐบาลไม่ได้ทำผิดรธน. กรณีไม่แถลงผลงานรัฐบาลภายใน 1 ปี ระบุ...
  2. สุรนันทน์ ชี้ปธ.สภาบรรจุวาระพิจารณาแก้รธน.เป็นไปตามกลไกรัฐสภา นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีประธานรัฐสภาบรรจุร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 190 และร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 68 และมาตรา 237 เป็นวาระเพิ่มเติมในระเบียบวาระการประชุมรัฐสภาในวันที่...
  3. เลขาธิการนายกรัฐมนตรียืนยันร่างแก้ไขรัฐธรรมนูณประเด็นที่มาของ ส.ว รัฐบาลปฏิบัติตามบทบัญยัติของรัฐธรรมนูญทุกขั้นตอน   ( 27 กันยายน 2556 ) นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนกรณีการลงมติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญประเด็นที่มาของสมาชิกวุฒิสภา และการนำขึ้นทูลเกล้าฯ...
  4. “สุรนันทน์” ยันนายกฯ ยังไม่คิดยุบสภา สปีชแค่ย้ำจุดยืน นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจงแทนนายกฯไม่คิดยุบสภา เผยสปีชแค่ย้ำจุดยืน นายสุรนันทน์ เวชชาชีวะ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า ยังไม่มีสัญญาณการเปลี่ยนแปลงอะไร เพียงแต่การกล่าวปาฐกถาของ น.ส.ยิ่งลักษณ์...
  5. สุรนันทน์ แจงปมแก๊งไอติม ลั่น “เฉลิม” เข้าใจผิด ยันมีความสัมพันธ์ที่ดีกับรมต.ทุกคน   เลขาธิการนายกรัฐมนตรี แจงปมแก๊งไอติม ผ่านไลน์ ลั่น “ร.ต.อ.เฉลิม” เข้าใจผิด ยืนยัน มีความสัมพันธ์ที่ดีกับรัฐมนตรีทุกคน นายสุรนันทน์...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top