Talking Points / รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ต่อกรณีนาซ่า

พรบ.อุทยานแห่งชาติ

 

Talking Points by Siraphop  ตอน รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ต่อกรณีนาซ่า
โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี

ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง

www.bangkokvoice.com

 


รัฐธรรมนูญ มาตรา 190 ต่อกรณีนาซ่า

มาตรา 190

พระมหากษัตริย์ทรงไว้ซึ่งพระราชอำนาจในการทำหนังสือสัญญาสันติภาพ สัญญาสงบศึก และสัญญาอื่นกับนานาประเทศหรือกับองค์การระหว่างประเทศ

หนังสือสัญญาใดมีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย หรือเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ หรือจะต้องออกพระราชบัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา หรือมีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญต้องได้รับความเห็นชอบของรัฐสภา ในการนี้ รัฐสภาจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเรื่องดังกล่าว

ก่อนการดำเนินการเพื่อทำหนังสือสัญญากับนานาประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศตามวรรคสอง คณะรัฐมนตรีต้องให้ข้อมูลและจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน และต้องชี้แจงต่อรัฐสภาเกี่ยวกับหนังสือสัญญานั้น ในการนี้ ให้คณะรัฐมนตรีเสนอกรอบการเจรจาต่อรัฐสภาเพื่อขอความเห็นชอบด้วย

เมื่อลงนามในหนังสือสัญญาตามวรรคสองแล้ว ก่อนจะแสดงเจตนาให้มีผลผูกพัน คณะรัฐมนตรีต้องให้ประชาชนสามารถเข้าถึงรายละเอียดของหนังสือสัญญานั้น และในการที่การปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าวก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชน หรือผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาดย่อม คณะรัฐมนตรีต้องดำเนินการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบนั้นอย่างรวดเร็ว เหมาะสม และเป็นธรรม

ให้มีกฎหมายว่าด้วยการกำหนดขั้นตอนและวิธีการจัดทำหนังสือสัญญาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง หรือมีผลผูกพันด้านการค้า หรือการลงทุนอย่างมีนัยสำคัญ รวมทั้งการแก้ไขหรือเยียวยาผู้ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญาดังกล่าว โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมระหว่างผู้ที่ได้ประโยชน์กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการปฏิบัติตามหนังสือสัญญานั้นและประชาชนทั่วไป

 

ในกรณีที่มีปัญหาตามวรรคสอง ให้เป็นอำนาจของศาลรัฐธรรมนูญที่จะวินิจฉัยชี้ขาด โดยให้นำบทบัญญัติตามมาตรา 154(1) มาใช้บังคับกับการเสนอเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ

 

องค์การบริหารการบินอวกาศสหรัฐ (นาซ่า) ขอใช้พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง เพื่อเป็นฐานสำหรับโครงการทดลองศึกษาองค์ประกอบเมฆที่สัมพันธ์กับภูมิอากาศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีระยะเวลาการทดลองระหว่างเดือนสิงหาคม-กันยายน 2555

 

โดยมีเป้าหมายพิเศษในการศึกษาบทบาทของวัฎจักรมรสุมและการกระจายตัวขององค์ประกอบกับเคมีของบรรยากาศชั้นบนในภูมิภาคเอเชีย

ต่อมามีการออกมาคัดค้านว่า การมาขอใช้สนามบินดังกล่าวอาจเข้าข่ายมาตรา 190 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2550

 

ขณะเดียวกันก็กล่าวกันว่ากรณีนี้อาจสร้างความหวาดระแวงให้กับประเทศเพื่อนบ้าน บ้างก็ไปไกลว่าจีนอาจไม่พอใจ

 

เลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ออกมาแถลงว่า การที่นาซ่าขอใช้พื้นที่สนามบินอู่ตะเภา เพื่อศึกษาวิจัยไม่เข้าข่ายต้องนำเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา เพราะหนังสือที่สหรัฐฯส่งคำขอเข้ามานั้นไม่มีเนื้อหาเกี่ยวกับการทำให้เกิดความเสียหายทางดินแดนและความเสียหายทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ที่สำคัญไม่มีเนื้อหาส่วนไหนที่แสดงให้เห็นว่าจะส่งผลกระทบต่อดินแดนไทย ในทำนองว่าจะมีการใช้ดินแดนไปตลอด เนื่องจากมีการกำหนดระยะเวลาเอาไว้ ส่วนการใช้เครื่องบินขึ้นบินสำรวจก็ไม่มีผลกระทบต่อดินแดนตามเจตนารมณ์ของมาตรา 190 แต่อย่างใด

การพิจารณาว่าเรื่องใดต้องขอความเห็นชอบจากรัฐสภาตามมาตรา 190 จึงพิจารณาในแง่ความมั่นคงอย่างเดียวไม่ได้ ควรพิจารณาตามลำดับก่อนว่าลักษณะดังกล่าวเป็นหนังสือสัญญาหรือไม่

ถัดมาคือ ถ้ามีลักษณะเป็นสัญญา ก็ต้องพิจารณาต่อว่า เข้ากรณีเฉพาะ 5 กรณีต่อไปนี้หรือไม่ คือ

1 มีบทเปลี่ยนแปลงอาณาเขตไทย

2 มีบทเปลี่ยนแปลงเขตพื้นที่นอกอาณาเขตซึ่งประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยหรือมีเขตอำนาจตามหนังสือสัญญาหรือตามกฎหมายระหว่างประเทศ

3 ต้องออกพระราชบัญัญญัติเพื่อให้การเป็นไปตามหนังสือสัญญา

4 มีผลกระทบต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจหรือสังคมของประเทศอย่างกว้างขวาง

5 มีผลผูกพันด้านการค้า การลงทุน หรืองบประมาณของประเทศอย่างมีนัยสำคัญ

แม้กรณีนี้ไม่เข้ามาตรา 190 หากให้นาซ่าเข้ามาได้ ไทยยังมีกระบวนการเกี่ยวกับความมั่นคงตามกฎหมายต่างๆได้เช่นพระราชบัญญัติสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2502 พระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร 2551 เป็นต้น

หากไม่เกี่ยวกับความมั่นคงก็มีพระราชบัญัติเดินอากาศ 2497

ดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

 

Related posts:

  1. Talking Points / รัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1   Talking Points by Siraphop  ตอน รัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1 โดย...
  2. Talking Points / รัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 2   Talking Points by Siraphop  ตอน รัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 2 โดย...
  3. Talking Points / กฎหมายเกี่ยวกับไฟป่า   Talking Points by Siraphop  ตอน กฎหมายเกี่ยวกับไฟป่า โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...
  4. Talking Points / การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการนำเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน   Talking Points by Siraphop  ตอน การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการนำเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...
  5. Talking Points / ผู้เสียภาษีมีส่วนร่วมพัฒนาพรรคการเมือง   Talking Points by Siraphop  ตอน ผู้เสียภาษีมีส่วนร่วมพัฒนาพรรคการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top