Talking Points / รัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 2

พรบ.อุทยานแห่งชาติ

 

Talking Points by Siraphop  ตอน รัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 2
โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี

ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง

www.bangkokvoice.com

 


รัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 2

 

การตรวจสอบว่า “คำสั่ง” ของศาลรัฐธรรมนูญชอบด้วยรัฐธรรมนูญหรือไม่ พิจารณาจากสองประเด็น ดังนี้

 

ประเด็นแรก “ศาลใช้อำนาจเกินกรอบมาตรา 68 หรือไม่

 

ถ้อยคำของมาตรา 68 ให้อำนาจศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยเฉพาะการกระทำที่เป็นการ “ใช้สิทธิและเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ” เพื่อล้มล้างการปกครอง..ฯ เท่านั้น

 

“การใช้สิทธิและเสรีภาพ” เป็นคนละเรื่องกับ “การใช้อำนาจหน้าที่” เช่น การลงมติสนับสนุนหรือเห็นชอบการแก้ไข มาตรา 291

 

ตัวอย่างการกระทำที่อาจเข้าข่ายมาตรา 68 เรื่องการใช้สิทธิเสรีภาพ เช่น การดำเนินนโยบายพรรคการเมืองเพื่อยุยงให้ล้มล้างสถาบันฯ หรือการนัดชุมนุมเพื่อทำให้คณะรัฐมนตรี รัฐสภาหรือศาลไม่อาจทำหน้าที่ตามรัฐธรรมูญ

 

ส่วนตัวอย่างการใช้อำนาจหน้าที่นั้น เช่น การที่สมาชิกรัฐสภาจะเสนอญัตติ หรือออกเสียงลงคะแนน หรือกระทำการอื่นที่เกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา 291 ถือเป็น “การใช้อำนาจหน้าที่” ซึ่งการใช้ดุลพินิจย่อมไม่อิสระ แต่อยู่ภายใต้มาตรา 122 กล่าวคือ จะอ้างว่ามีเสรีภาพใช้ดุลพินิจเพื่อตนเองหรือผู้ใดผู้หนึ่งมิได้

 

 

ประเด็นที่สองมีข้อพิจารณาว่า ศาลใช้อำนาจข้ามขั้นตอนอัยการสูงสุดหรือไม่

 

มาตรา 68 วรรคสอง บัญญัติไว้ชัดว่า ในกรณีที่บุคคลหรือพรรคการเมืองใดกระทำการตามวรรคหนึ่ง ผู้ทราบการกระทำดังกล่าวย่อมมีสิทธิเสนอเรื่องให้อัยการสูงสุดตรวจสอบข้อเท็จจริงและยื่นคำร้องขอให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสั่งการให้เลิกการกระทำดังกล่าว..

 

รายงานการประชุมของสภาร่างรัฐธรรมนูญ ครั้งที่ 27/2550 คำอภิปรายของนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย และนายจรัญ ภักดีธนากุล ไม่ได้กล่าวถึงการให้สิทธิบุคคลอื่นยื่นเรื่องโดยตรงต่อศาลแต่อย่างใด

 

 

บทสรุปที่จะตามมาอีกมาก ถ้าหากเราตีความกันปะปน จะทำให้ศาลรัฐธรรมนูญสามารถรับเรื่องมาวินิจฉัยการใช้อำนาจหน้าที่ได้มากมาย เช่น

 

การใช้อำนาจขององคมนตรี ตามมาตรา 19

การใช้อำนาจของรัฐสภาในการเห็นชอบการประกาศสงคราม มาตรา 189

การใช้อำนาจของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาในการเลือกผู้ที่จะได้รับการแต่งตั้งเป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 204

 

ก็อาจถูกศาลรัฐธรรมนูญตรวจสอบได้

 

ดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

 

Related posts:

  1. Talking Points / รัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1   Talking Points by Siraphop  ตอน รัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1 โดย...
  2. Talking Points / กฎหมายเกี่ยวกับไฟป่า   Talking Points by Siraphop  ตอน กฎหมายเกี่ยวกับไฟป่า โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...
  3. Talking Points / การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการนำเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน   Talking Points by Siraphop  ตอน การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการนำเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...
  4. Talking Points / ผู้เสียภาษีมีส่วนร่วมพัฒนาพรรคการเมือง   Talking Points by Siraphop  ตอน ผู้เสียภาษีมีส่วนร่วมพัฒนาพรรคการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...
  5. Talking Points การเยียวยาทางการเมือง   Talking Points by Siraphop  ตอน การเยียวยาทางการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top