Talking Points / รัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1

พรบ.อุทยานแห่งชาติ

 

Talking Points by Siraphop  ตอน รัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1
โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี

ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง

www.bangkokvoice.com

 


รัฐสภากับศาลรัฐธรรมนูญ ตอนที่ 1

 

รัฐธรรมนูญได้กำหนดว่า คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภา..

แต่รัฐรรมนูญไม่ได้กำหนดว่า คำสั่งของศาลรัฐธรรมนูญให้เป็นเด็ดขาด มีผลผูกพันรัฐสภาหรือไม่

การที่รัฐสภาจะตัดสินใจปฏิเสธหรือปฏิบัติตาม “คำสั่ง” ของศาลหรือไม่นั้น

รัฐสภาจะต้องปฏิบัติตาม “รัฐธรรมนูญ” อย่างน้อยสี่มาตรา คือ

 

มาตรา 3 วรรค 2 บัญญัติว่า ทั้งรัฐสภาและศาลต่างต้องปฏิบัติหน้าที่ตามหลักนิติธรรม

 

มาตรา 6 บัญญัติว่า รัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ กฎหมายอื่นจะมาขัดแย้งมิได้

 

มาตรา 291 (5) บัญญัติให้ รัฐสภามีหน้าที่ต้องพิจารณาการแก้ไขวาระที่สาม เมื่อพ้น 15 วันหลังเสร็จสิ้นการพิจารณาวาระที่สอง

 

มาตรา 122 บัญญัติว่า สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภาย่อมเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยโดยไม่อยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงำใดๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของปวงชนชาวไทย โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์

 

หากปฏิบัติตาม “คำสั่งศาล” ดังกล่าว มีผลเป็นการยอมรับการใช้อำนาจที่ขัดแย้งต่อรัฐธรรมนูญ อันเป็นการขัดหลักนิติธรรมทั้งโดยศาลและรัฐสภา

เป็นการละเมิดกำหนดเวลาที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ อีกทั้งส่งผลให้ผู้แทนปวงชนชาวไทยตกอยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติ มอบหมาย หรือความครอบงำของศาล

 

รัฐสภาจึงมี “หน้าที่” ตามรัฐธรรมนูญที่จะปฏิเสธ “คำสั่ง” ดังกล่าว

 

ดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

 

Related posts:

  1. Talking Points / กฎหมายเกี่ยวกับไฟป่า   Talking Points by Siraphop  ตอน กฎหมายเกี่ยวกับไฟป่า โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...
  2. Talking Points / การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการนำเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน   Talking Points by Siraphop  ตอน การคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาในการนำเสนอข่าวต่อสื่อมวลชน โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...
  3. Talking Points / ผู้เสียภาษีมีส่วนร่วมพัฒนาพรรคการเมือง   Talking Points by Siraphop  ตอน ผู้เสียภาษีมีส่วนร่วมพัฒนาพรรคการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...
  4. Talking Points การเยียวยาทางการเมือง   Talking Points by Siraphop  ตอน การเยียวยาทางการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...
  5. Talking Points การเยียวยาเนื่องจากความรุนแรงในภาคใต้   Talking Points by Siraphop  ตอน การเยียวยาทางการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top