Talking Points / กฎหมายเกี่ยวกับไฟป่า

พรบ.อุทยานแห่งชาติ

 

Talking Points by Siraphop  ตอน กฎหมายเกี่ยวกับไฟป่า
โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี

ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง

www.bangkokvoice.com

 

 

กฎหมายเกี่ยวกับไฟป่า

 

พ.ร.บ.ป่าไม้ พ.ศ. 2484

มาตรา 54 “ห้ามมิให้ผู้ใดก่อสร้าง แผ้วถาง หรือเผาป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการทำลายป่าเพื่อตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่จะกระทำภายในเขตที่ได้จำแนกไว้เป็นประเภทเกษตรกรรมและรัฐมนตรีได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หรือโดยได้รับใบอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่..”

มาตรา 72 ตรี ” ผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรา 54 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินห้าหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ- ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่ ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่หนึ่งหมื่นบาทถึงหนึ่งแสนบาท..”

พ.ร.บ.ป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ. 2507

มาตรา 14 “ในเขตป่าสงวนแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใดยึดถือครอบครองทำประโยชน์หรืออยู่อาศัยในที่ดิน ก่อสร้าง แผ้วถาง เผาป่า ทำไม้ เก็บหาของป่า หรือกระทำด้วยประการใดๆ อันเป็นการเสื่อมเสียแก่สภาพป่าสงวนแห่งชาติ..”

มาตรา 31 “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 14 ต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่หกเดือนถึงห้าปี และปรับตั้งแต่ห้าพันบาทถึงห้าหมื่นบาท-ในกรณีความผิดตามมาตรานี้ ถ้าได้กระทำเป็นเนื้อที่เกินยี่สิบห้าไร่..ผู้กระทำความผิดต้องระวางโทษจำคุกตั้งแต่สองปีถึงสิบห้าปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นถึงหนึ่งแสนห้าหมื่นบาท..”

พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

มาตรา 16 ” ภายในเขตอุทยานแห่งชาติ ห้ามมิให้บุคคลใด .. (1) ยึดถือหรือครอบครองที่ดิน รวมตลอดถึงก่อสร้างแผ้วถาง หรือเผาป่า ฯลฯ

มาตรา 24 ” ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 16 (1) ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินสองหมื่น หรือทั้งจำทั้งปรับ

พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535

มาตรา 38 ” ในเขตรักษาพันธ์ุสัตว์ ห้ามมิให้ผู้ใดยึดถือหรือครอบครองที่ดิน หรือปลูก หรือก่อสร้างสิ่งหนึ่งสิ่งใด หรือตัด โค่น แผ้วถาง เผา หรือทำลายต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น..

มาตรา 42 ” ..เมื่อได้มีประกาศของรัฐมนตรีกำหนดเขตห้ามล่าสัตว์ป่าชนิดหรือประเภทใดแล้ว ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการดังต่อไปนี้..(3) ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัด โค่น แผ้วถาง เผา ทำลายต้นไม้หรือพฤกษชาติอื่น..”

มาตรา 54 “ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 38 หรือมาตรา 42 วรรคสองต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ”

พ.ร.บ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

มาตรา 97 “ผู้ใดกระทำหรือละเว้นการกระทำด้วยประการใดโดยมิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการทำลายหรือทำให้สูญหายหรือเสียหายแก่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นของรัฐ หรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินมีหน้าที่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายให้แก่รัฐตามมูลค่าทั้งหมดของทรัพยากรธรรมชาติที่ถูกทำลาย สูญหาย หรือเสียหายไปนั้น”

ประมวลกฎหมายที่ดิน

มาตรา 9 “ภายใต้บังคับกฎหมายว่าด้วยการเหมืองแร่และการป่าไม้ ที่ดินของรัฐนั้นถ้ามิได้มีสิทธิครอบครอง หรือมิได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่แล้ว ห้ามมิให้บุคคลใด (1) เข้าไปยึดถือ ครอบครอง รวมตลอดถึงการก่อสร้างหรือเผาป่า..”

มาตรา 108 ” ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 9 .. ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินห้าพันบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ”

 

ดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่

 

 

 

Related posts:

  1. Talking Points การเยียวยาทางการเมือง   Talking Points by Siraphop  ตอน การเยียวยาทางการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...
  2. Talking Points การเยียวยาเนื่องจากความรุนแรงในภาคใต้   Talking Points by Siraphop  ตอน การเยียวยาทางการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี...
  3. ความผิดต่อ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ กรณีเกาะช้าง   Talking Points by Siraphop  ตอน ความผิดต่อ พ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ กรณีเกาะช้าง โดย...
  4. Talking Points by Siraphop Series (1) พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร...
  5. Talking Points by Siraphop Series (3) พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series ตอน การโพสต์ข้อความหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top