Talking Points การเยียวยาทางการเมือง

 

Talking Points by Siraphop  ตอน การเยียวยาทางการเมือง โดย อ.สิรภพ ดวงสอดศรี

ที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกสัปดาห์ ทาง

www.bangkokvoice.com

 

 

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2555 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบตามที่คณะกรรมการอิสระ

ตรวจสอบและค้นหาความจริงเพื่อการปรองดองแห่งชาติ (ปคอป.) ที่มีนายยงยุทธ

วิชัยดิษฐ์ เป็นประธานเสนอแนะการเยียวยาและฟื้นฟูเหยื่อและผู้เสียหาย ตลอดจนผู้

ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงหรือความขัดแย้งทางการเมืองทุกฝ่าย เป็นการชดเชย

เยียวยาและฟื้นฟูที่ไม่อยู่ในกรอบกฎหมายและแนวปฏิบัติเดิม

 

แตกต่างจากการเยียวยาปกติ เพื่อแสดงความรับผิดชอบของรัฐ ที่ไม่มีกลไกทำให้

ความขัดแย้งทางการเมืองอยู่ในกรอบครรลองของสันติวิธี โดยการชดเชยเยียวยา

จะครอบคลุมถึงทุกฝ่าย นับแต่ความรุนแรงก่อนเกิดรัฐประหารเมื่อวันที่ 19 พฤษภาคม 2549

จนกระทั่งเกิดเหตุการณ์เมื่อเดือนเมษายนถึงเดือนพฤษภาคม 2553

 

ครอบคลุมถึงประชาชนทุกกลุ่ม เจ้าหน้าท่ีรัฐ สื่อมวลชนและภาคเอกชนตลอดจน

ครอบครัวของผู้ที่ได้รับผลกระทบ

 

 

กรณีสูงสุดที่ได้คือ กรณี “เสียชีวิต” ได้รับการเยียวยารายละ 7.75 ล้านบาท

 

ตามขั้นตอน เงินดังกล่าวจะมีคณะอนุกรรมการกำหนดแนวทางและหลักเกณฑ์ของผู้ที่

จะได้รับการเยียวยา ที่มี นายธงทอง จันทรางศุ เป็นประธาน ซึ่งประชุมนัดแรกวันที่

18 มกราคม 2555

 

กรณี “เงินเยียวยา” กลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กันกว้างขวางในสังคมไทย

ส่วนใหญ่คัดค้าน ไม่ใช่ในแง่ของจำนวนเงิน แต่เป็นในแง่ของหลักการทางกฎหมาย

ทั้งกรณี ความไม่เสมอภาค เลือกปฏิบัติ

 

หลังจากเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์กัน โฆษก ปคอป. ได้ชี้แจงว่า การเยียวยาในรูปของเงิน

เป็นมาตรการทางแพ่ง ส่วนมาตรการทางอาญาได้ดำเนินการไปแล้วระดับหนึ่ง โดยย้าย

ผู้ต้องขังที่เกี่ยวข้องกับคดีการเมือว 101 คนไปอยู่ที่โรงเรียนพลตำรวจบางเขน โดยอธิบาย

ว่าการจ่ายเงินดังกล่าวใช้มาตรฐานสากล การกำหนดค่าชดเชยของสหประชาชาติและ

ประเทศที่มีการชดเชยเยียวยาให้แก่ผู้เสียหาย สอดคล้องกับข้อเสนอของ คอป. สำหรับ

ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความไม่สงบเขตชายแดนภาคใต้ จะมีคณะกรรมการอีกชุดที่มี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเป็นประธานกำลังพิจารณาศึกษามาตรการเยียวยาอยู่

 

การเยียวยา ต้องคำนึงถึงผู้เสียหาย ผู้ถูกละเมิด ผู้ประสบภัย หลักความเท่าเทียมเป็น

ธรรมต้องมี หรือจ่ายบนพื้นฐานการพิจารณาของศาลแล้ว

 

การเยียวยาสังคมด้วยความจริงใจ และยอมรับ เป็นสิ่งสำคัญมากกว่า “เงิน”

 

ดูรายการย้อนหลังได้ที่นี่

Related posts:

  1. Talking Points by Siraphop Series (1) พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร...
  2. Talking Points by Siraphop Series (2) พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series โดยที่จะมาพบกับผู้ชมพร้อมด้วยข้อคิดด้านกฎหมายในหลากหลายมิติ ทุกวันอังคาร...
  3. Talking Points by Siraphop Series (3) พบกับสิรภพ ดวงสอดศรี ใน  Talking Points by Siraphop Series ตอน การโพสต์ข้อความหมิ่นประมาททางอินเตอร์เน็ต...
  4. Nikon D4 คาดการณ์ล่วงหน้าแบบระบุวันที่มากันเลยทีเดียวสำหรับการเปิดตัวกล้อง DSLR รุ่นใหม่จากค่าย Nikon ที่ทำเอาสาวกทั่วโลกรอคอยแบบใจจดใจจ่อกับ Nikon D4 ที่แฟน ๆ คาดหวัง...
  5. เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ?   ‘Talking Points by Siraphop Series ตอน เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ? โดย อ.สิรภพ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top