HR หาเข้า หัวหน้าเอาออก ตอนที่ 2

ในตอนที่แล้ว  ทิ้งท้ายไว้เกี่ยวกับเรื่อง Soft skill ที่หัวหน้างานควรรู้และพัฒนา

 

มีคำถามมาว่า Soft skill คืออะไร Soft skiil ในความหมายทาง HR หมายถึงทักษะต่าง ๆ ที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานโดยตรง  แต่เป็นสิ่งจำเป็นที่จะช่วยให้เราสามารถปฏิบัติงานได้ดีขึ้น    แต่บางท่านบอกว่า  อ๋อ  ก็คือเรื่องการบริหารจัดการนั่นเอง    Soft skill  ของหัวหน้างานที่ควรมีและพัฒนาให้มีมากขึ้นเรื่อยๆ มีหลายตัวค่ะ  ลองเลือกสรรดูนะคะว่า หัวหน้างานของท่าน น่าจะพัฒนา Softskill ตัวไหนบ้าง

 

การบริหารตัวเองและบริหารทีมงาน  การบริหารตนเองคือ หัวหน้างานต้องทราบถึงความต้องการของตนเอง  เป้าหมายชีวิตและขีดความสามารถของตนเองและทีมงาน  กำหนดเป้าหมายของทีมงาน วางแผนงาน  ติดตามงาน ควบคุมงาน เพื่อให้การบริหารงานในทีมเป็นไปอย่างมีประสิทธิผล

 

ความคิดเชิงระบบ หัวหน้างานที่ดี ควรมองงานด้วยหลักเหตุผลผ่านความคิดเชิงระบบ  สามารถมองเห็นเหตุปัจจัย  ความสัมพันธ์ และองค์ประกอบส่วนย่อยต่าง  ๆ ได้อย่างชัดเจน  เพื่อให้สามารถบริหารจัดการและมอบหมายงานให้กับลูกน้องได้อย่างถูกต้องและเหมาะสม  หากท่านต้องการมีความคิดเชิงระบบ  ทางสถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ  ได้แนะนำไว้ว่า ให้ศึกษา  SIPOC Model  + PDCA Cycle + TQA Framework + Human being factors (Mind+Soul)  ท่านผู้สนใจลองศึกษาดูได้ค่ะ

 

เข้าใจจิตวิทยา  หัวหน้างานควรเข้าใจถึงปัจจัยพื้นฐานทางอารมณ์  ในฐานะที่ต้องบริหารสิ่งมีชีวิต (ลูกน้อง) ที่มีอารมณ์  ความรู้สึก  ตอบสนองต่อสิ่งเร้าต่างกัน  สามารถวิเคราะห์เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับผลกระทบทาง

อารมณ์ของลูกน้อง  และวางแผนเพื่อรองรับสถานการณ์ไม่พึงประสงค์ได้

 

ทักษะการฟัง เป็นทักษะที่สำคัญมาก  หัวหน้างานควรฝึกตนเองให้มีทักษะการฟัง  ฟังเพื่อหาประเด็นสื่อสารหลักของผู้พูด  โดยไม่ขี้เกียจฟังแล้วด่วนสรุปเอาตามใจตนเอง  ฝึกการจับประเด็นในการฟังได้ด้วยการตั้งคำถามระหว่างการฟัง ด้วย 5W1H   ใคร ทำอะไร ที่ไหน กับใคร เมื่อไหร่ อย่างไร  ทำไม

 

ทักษะการสื่อสาร ทักษะนี้ต้องบอกว่า must have กันเลยทีเดียว  หัวหน้างานควรจะมีความตั้งใจในการส่งและการรับสื่อ แสดงท่าทีที่กระตือรือร้น  แสดงความสนใจในการสื่อสาร  แสดงอารมณ์ตอบสนองในการพูดและฟัง  เพื่อให้ฝ่ายตรงข้ามเข้าใจมากขึ้น  ต้องสรุปความหรือประเด็นสำคัญเป็นระยะ ๆ เพื่อความเข้าใจที่ตรงกันของทั้ง 2 ฝ่าย  รวมถึงการเกิดโอกาสให้ซักถามเพื่อความเข้าใจระหว่างกันมากยิ่งขึ้น   หากหัวหน้างานมีทักษะในการสื่อสารที่ดี จะช่วยลดข้อขัดแย้งระหว่างกันและทำให้เกิดการยอมรับซึ่งกันและกันได้เป็นอย่างดี

 

การตัดสินใจ หัวหน้างานต้องทราบวิธีเลือกทางปฏืบัติที่อาจจะมีหลายทาง เพื่อให้ไปสู่เป้าหมาย  ซึ่งการตัดสินใจต่าง ๆ มักจะเกี่ยวกับสิ่งที่ซับซ้อน จริง ๆ แล้ว การตัดสินใจคือขั้นตอนการแก้ไขปัญหา ซึ่งประกอบไปด้วย  การศึกษาปัญหา  แนวทางเลือก  และวิธีการแก้ปัญหาที่ดีที่สุด  โดยอาศัยความมีเหตุผล  ความรอบคอบในการตัดสินใจ  ซึ่งการตัดสินใจใด ๆ จะมีผลต่อหัวหน้างานและทีมงาน จึงจำเป็นด้องคำนึงถึงผลดีผลเสียและพิจารณาอย่างรัดกุม

 

การบริหารความขัดแย้ง หัวหน้างานควรมีทักษะด้านนี้อย่างมากค่ะ ความขัดแย้งเป็นเรื่องปกติในการทำงานที่เกิดขึ้นเป็นระยะ ๆ  ความขัดแย้งมิได้ก่อให้เกิดผลในแง่ลบเสมอไป  บางครั้งช่วยให้เกิดการปรับปรุงคุณภาพของการแก้ปัญหา  ปรับปรุงแนวความคิด  กระตุ้นให้

ค้นหาวิธีการที่ได้ผล  ทำให้เกิดความริเริ่มสร้างสรรค์  ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้  หัวหน้างานเปรียบเสมือนรัฐกันกระทบระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน  หัวหน้างานต้องพยายามที่จะควบคุมความขัดแย้งแบบเปิดเผยและไม่เปิดเผย  ความขัดแย้งเป็นสถานการณ์ที่ให้ทั้งประโยชน์และโทษต่อบุคคลและองค์การ การที่จะเกิดประโยชน์หรือโทษขึ้นอยู่กับการบริหารความขัดแย้งที่เหมาะสมนั่นเอง

 

ทักษะสุดท้ายที่ขอนำเสนอในครั้งนี้คือ การสอนงาน  เป็นทักษะสำคัญอย่างยิ่งของหัวหน้างาน เพราะผู้ที่จะสอนงานให้กับพนักงานในทีมของท่านได้ดีที่สุดก็คือหัวหน้างาน ผู้สอนงานที่ดีควรทำให้ลูกน้องได้แสดงศักยภาพในการพัฒนาตนเองออกมาได้อย่างเต็มที่  ทำหน้าที่เป็นกระจกสะท้อนการเปลี่ยนแปลง และให้ลูกน้องได้มองเห็นตนเอง  การเป็นผู้สอนงานที่ดีต้องเริ่มต้นที่ความตั้งใจจริงที่จะถ่ายทอด  และเป็นที่ยอมรับของลูกน้องค่ะ

 

บรรดา Soft skill ทั้งหลายที่นำเสนอ   ไม่จำเป็นต้องเป็นหัวหน้างานถึงควรมี  แต่เราสามารถพัฒนาตัวเองให้มีทักษะเหล่านี้ได้ เช่นเดียวกันค่ะ

 

ของฝากจากเมล

 

Related posts:

  1. HR หาเข้า หัวหน้าเอาออก อ่านประโยคนี้พบใน Internet อันแสนกว้างใหญ่ของเรา  อ่านปุ๊บ  รู้สึกโดนปั๊บ  ในฐานะคน HR ที่ต้องทำหน้าที่ในการสรรหาบุคลากรให้แก่องค์กรอย่างยากลำบาก  แต่พบหัวหน้างานบางท่าน บริหารลูกน้องไม่เป็น ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top