ทบทวน. . . ตั้งค่า และก้าวเดิน (1)

ในชีวิตการทำงานของเรา  ๆ ท่าน ๆ มีดัชนีชี้วัดที่คอยประเมินอยู่มากมาย  ทั้ง KPIs เอย  Competency เอย  เหล่านี้เปรียบเหมือนเครื่องมือที่กำหนดพฤติกรรมและควบคุมท่านให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถในทิศทางที่องค์กรกำหนดไว้  ดัชนีชี้วัดที่องค์กรที่กำหนดให้ชาวออฟฟิศ  ซึ่งแต่ละท่านก็พยายามรักษากันไว้อย่างสุดความสามารถ  บางคนถึงขนาดมัวแต่กังวลกับเป้าหมายเหล่านี้ จนหลงลืมเป้าหมายของตนเอง  เรามากำหนดเป้าหมายชีวิตของเรา เพื่อให้เดินไปข้างหน้าได้อย่างต่อเนื่องกันโดยใช้เครื่องมือขององค์กรที่ท่านแสนจะคุ้นเคยกันดีกว่า

สิ่งแรกลองกำหนดวิสัยทัศน์ของท่านว่า  ต้องการความสำเร็จเรื่องใด  และในเวลาใด  เช่น ต้องการเป็นหัวหน้างานให้ได้ก่อนอายุ 30 หรือต้องการเป็นเจ้าของกิจการให้ได้ภายใน 10 ปี  หลาย ๆ ท่านพบปัญหากับการกำหนดเป้าหมายของตัวเอง เพราะไม่รู้จะเริ่มกำหนดจากอะไร   โดยทั่วไปสามารถกำหนดเป้าหมายในชีวิตของตนเองได้จากความฝันของท่านเองที่เกิดจากแรงบันดาลใจในชีวิต เช่นอยากเป็นอาสาสมัคร เนื่องจากเคยได้รับการช่วยเหลือจากอาสาสมัครมาก่อน  หรือลองมองหาบุคคลต้นแบบของท่าน  การกำหนดวิสัยทัศน์จะทำให้ท่านดำเนินชีวิตอย่างมีทิศทางมากขึ้น  ไม่เสียเวลาลองผิดลองถูก  และไม่พาชีวิตก้าวออกนอกเส้นทางที่วางไว้

หลังจากวางวิสัยทัศน์ให้กับตนเองแล้ว  สิ่งต่อมาที่ควรทำ  คือการวิเคราะห์ตนเองก่อนว่า สถานปัจจุบันเป็นอย่างไรด้วยการทบทวนชีวิตที่ผ่านมาทำความเข้าใจอดีตที่ล่วงผ่านไปและส่งผลต่อปัจจุบันต่อการงาน  ชีวิตครอบครัว สังคม  และสิ่งต่าง ๆ รอบตัว โดยใช้เครื่องมือในการวิเคราะห์องค์กรที่ท่านคุ้นเคยอย่าง swot analysis

Strengths คือ จุดแข็ง โดยพิจารณาว่าท่านมีจุดแข็งหรือส่วนดีด้านใดบ้าง มีความชำนาญพิเศษทางด้านใด  มีความรู้ หรือทักษะ  ประสบการณ์แบบใด  ซึ่งท่านควรหาวิธีการพัฒนาและฝึกฝนสิ่งต่าง ๆ เหล่านั้นให้ดีขึ้น

Weaknesses คือ จุดอ่อน ท่านมีข้อด้อยในเรื่องใด ไม่ถนัดในเรื่องใด  ไม่ชอบ หรืออาจทำไม่ค่อยได้ ท่านก็ควรลดจุดอ่อนที่ท่านมีให้เหลือน้อยที่สุด

Opportunities คือ โอกาส ซึ่งเป็นสภาพแวดล้อมของท่านที่ควบคุมไม่ได้  ที่จะส่งผลให้ท่านบรรลุเป้าหมายที่วางไว้หรือส่งเสริมท่าน

Threats คือ อุปสรรค เป็นปัจจัยภายนอก ที่ส่งผลกระทบต่อเป้าหมายของท่านในเชิงลบ ซึ่งอุปสรรคนี้อาจทำให้ท่านไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้ได้

 

การวิเคราะห์ตนเองจะทำให้ท่านทราบว่าปัจจุบันสิ่งที่ท่านเป็นอยู่ห่างจากสิ่งที่ท่านอยากไปให้ถึงมากน้อยเพียงใด ท่านได้รับทราบข้อบกพร่องของตัวเอง  ท่านต้องปรับปรุง  เปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านอย่างไรบ้าง  เพื่อให้ท่านเดินไปจนถึงเป้าหมายที่ท่านได้กำหนดไว้  รวมถึงได้วิเคราะห์สภาพแวดล้อมที่จะช่วยส่งเสริมท่านจนถึงเป้าหมายชีวิต

 

ขั้นตอนต่อมา คือการคำนึงถึงสิ่งที่จะช่วยนำพาท่านไปถึงเป้าหมายที่ท่านวางไว้ หรือที่เรียกกันว่าปัจจัยแห่งความสำเร็จ เช่นหากท่านต้องการเป็นหัวหน้างานภายใน 5 ปี    ท่านอาจจะต้องการ งานที่ท้าทายมากขึ้น เพื่อแสดงศักยภาพของท่านให้เป็นที่ประจักษ์  ผู้ใต้บังคับบัญชาที่มีน้ำหนึ่งใจเดียวกัน  เจ้านายที่ส่งเสริมผู้ใต้บังคับบัญชา  ความรู้ในการบริหารงาน  บริหารคน  เป็นต้น

 

การกำหนดปัจจัยแห่งความสำเร็จทำให้ท่านจัดลำดับความสำคัญในชีวิตของท่านได้ดียิ่งขึ้นและจะทำให้ท่านกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ของท่านได้ชัดเจน  ท่านอยากรับงานที่ท้าทายมากขึ้น แสดงว่าท่านต้องเพิ่มแรงงานและแรงสมองมากขึ้น   ระหว่างที่ท่านกำลังสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บังคับบัญชา ท่านก็อาจจะต้องหาความรู้ และประสบการณ์เพิ่มมากขึ้น   หรือหากท่านมีเป้าหมายทางด้านการเงิน  สามารถซอยย่อยเพื่อกำหนดเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ได้ทำให้ความฝันใกล้มือท่านมากกว่าเดิม

 

สัปดาห์หน้าขอคุยเรื่องการทบทวน  ตั้งค่า และก้าวเดินต่อนะคะ

 

ของฝากจากเมล

ถ้า     A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y

มีค่าเท่ากับ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

H+A+R+D+W+O+R+K   = 8+1+18+4+23+15+18+11  = 98%

K+N+O+W+L+E+D+G+E  =  11+14+15+23+12+5+4+7+5  = 96%

L+O+V+E=12+15+22+5  = 54%

L+U+C+K   = 12+21+3+11    = 47

แต่

A+T+T+I+T+U+D+E = 1+20+20+9+20+21+4+5 = 100%

ไม่มีอะไรสำคัญไปว่าทัศนคติของคุณค่ะ ^_^

………………………………..

No related posts.

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top