กฎหมายอาคารใกล้ตัว ตอนที่ 1

อาคารบ้านเรือนในปัจจุบันเมื่อพินิจพิจารณาตามตัวบทกฎหมายอาคาร จะพบว่ามีจำนวนไม่น้อยที่ออกแบบ ปลูกสร้างกันอย่างไม่ถูกต้อง

สิ่งที่เกิดขึ้นมีเหตุหลายประการ เช่น เจ้าของบ้านที่อยู่อาศัยขาดความรู้ความเข้าใจในเนื้อหากฎหมายเหล่านั้น ผู้ประกอบวิชาชีพออกแบบก่อสร้างบางส่วนไม่สนใจปฏิบัติอย่างเคร่งครัด และรวมทั้งขาดการติดตามตรวจสอบและบังคับใช้ตามกฎหมายอย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น เราท่านจึงมักพบข่าวคราวที่เกี่ยวข้องกับปัญหา ผลร้ายและความสูญเสียจากการไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้อยู่เนืองๆ ผมอยากรณรงค์ให้ทุกท่านเห็นความสำคัญของการปฏิบัติตามกฎหมายควบคุมอาคาร เนื่องจากกฎหมายอาคารเป็นแนวทางช่วยให้การอยู่อาศัยในอาคารบ้านเรือนของเรามีสวัสดิภาพความปลอดภัย และช่วยสร้างสุขอนามัยที่ดีในการดำรงชีวิต นอกจากนี้ยังถือเป็นกฎ กติกา มารยาทสำหรับคนในสังคม(บ้านใกล้เรือนเคียง) ให้อยู่ร่วมกันอย่างมีสุขโดยไม่เอารัดเอาเปรียบกัน โดยเรื่องราวที่ช่วยสร้างความเข้าใจกฎหมายอาคารเบื้องต้นได้แก่ประเด็นต่อไปนี้ครับ

•    คำศัพท์อาคารน่ารู้

ในการทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาคารที่อยู่อาศัย มีคำศัพท์และความหมายตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  กฎกระทรวงฉบับที่ 55 (พ.ศ. 2543) และข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร (พ.ศ. 2544) ที่น่าสนใจอยู่ 3 ลักษณะ ถ้าท่านกระทำการใดๆ ตามคำหมายนี้ต่ออาคารบ้านเรือนของท่านจะต้องยื่นคำร้องขออนุญาตต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่นครับ

1.    การก่อสร้างอาคาร

หมายถึงการสร้างอาคารขึ้นใหม่ทั้งหมด ไม่ว่าจะเป็นการสร้างแทนของเดิมหรือไม่ หมายความว่าการก่อสร้างอาคารใดๆ ขึ้นใหม่ที่ไหนก็ตามในเขตกรุงเทพมหานคร และพื้นที่ควบคุมตามกฎหมายต้องขออนุญาตต่อทางราชการแหงๆ ครับ

2.    การดัดแปลงอาคาร

หมายถึง เปลี่ยนแปลง ต่อเติม ลดหรือขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขต แบบ รูปทรง ขอบเขต สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ของโครงสร้างอาคารหรือส่วนต่างๆ ที่ได้ก่อสร้างไว้ให้ผิดไปจากเดิมซึ่งหมายความว่าการต่อเติมเสริมบ้าน ทาวน์เฮ้าส์ หรือตึกแถว ในลักษณะใดๆ (ที่เราพบเห็นกัน) ล้วนเข้าข่ายการดัดแปลงอาคารทั้งสิ้น จึงต้องขออนุญาตต่อราชการเสียก่อนครับ

3.    การรื้อถอนอาคาร

หมายถึงรื้อส่วนของอาคารอันเป็นโครงสร้างไปได้แก่ เสา คาน ตง หรือส่วนอื่นของอาคารตามกฎหมายกำหนด

•    ทำอะไร แค้ไหนไม่ต้องขออนุญาต (ก่อสร้าง/ ดัดแปลง)

จากกฎกระทรวงฉบับที่ 12 (พ.ศ.2528) ระบุไว้ว่าถ้าท่านดัดแปลงหรือต่อเติมอาคารตามลักษณะข้างต้นถ้าคิดพื้นที่แล้วไม่เกินร้อยละ 5 ของพื้นที่เดิม และไม่เพิ่มน้ำหนักโครงสร้างเกินร้อยละ10  ไม่ต้องขออนุญาตต่อทางราชการ แต่อย่างไรก็ตามการต่อเติม ดัดแปลงอาคารบ้านเรือนส่วนใหญ่ที่เห็นๆ กันเข้าข่ายต้องขออนุญาตทั้งสิ้นครับ แต่ถ้าถามว่าทำไมเข้ายังทำกันอีก อันนี้ขออนุญาตตอบด้วยคำถามว่า “ถ้าท่านเห็นคนทำผิดแล้วต้องทำตามด้วยหรือเปล่าครับ?”

•    หน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมายอาคาร

ในระดับอาคารบ้านเรือนขนาดเล็กๆ ความสูงไม่เกิน 4 ชั้น อำนาจหน้าที่ในการรับเรื่องราวการปลูกสร้าง ต่อเติม และดัดแปลงอาคารเป็นความรับผิดชอบในระดับเขตสำหรับพื้นที่กรุงเทพมหานคร หรือ ระดับองค์การบริหารส่วนตำบลและเทศบาลในระดับท้องถิ่น

แต่ถ้าเป็นอาคารที่มีขนาดเกินไปกว่านั้น เช่น อาคารสูง อาคารขนาดใหญ่พิเศษ ฯ ในเขตกรุงเทพฯ ต้องไปยื่นเรื่องที่สำนักงานโยธา กองควบคุมอาคาร กรุงเทพมหานคร 2 (ดินแดง) และในกรณีเดียวกันสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดก็ต้องมายื่นเรื่องที่ฝ่ายโยธาของจังหวัดที่ท่านอาศัยอยู่ครับ โดยหน่วยราชการเหล่านี้จะมีแบบฟอร์มการขออนุญาตทำธุรกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวกับอาคารไว้พร้อมกับข้อแนะนำในการเตรียมหลักฐานเช่นแบบพิมพ์เขียว และเอกสารประกอบต่างๆ อย่างครบครันครับ

Related posts:

  1. “รู้ทันโฆษณา….วัสดุก่อสร้าง” ตอนที่ 1 รูปแบบของโฆษณาสินค้าและผลิตภัณฑ์โดยทั่วไปในปัจจุบัน มุ่งเน้นการสร้างจินตนาการร่วมให้เกิดความคล้อยตามแก่ผู้บริโภคเพื่อสร้างแรงจูงใจในการตัดสินใจเลือกซื้อในเวลาต่อมา กลวิธีที่คุ้นเคยกันมากและนิยมใช้กันแพร่หลายคือ การสร้างภาพฝันที่เพริศแพร้ว หรูเริ่ด บรรเจิด อลังการ ที่ไม่มีทางเกิดขึ้นในความเป็นจริงในรูปแบบต่างๆ อันเป็นผลจากการใช้สินค้าหรือผลิตภัณฑ์เหล่านั้น วิธีการสร้างจินตนาการเหล่านี้อาจเหมาะกับสินค้าหรือผลิตภัณฑ์บางอย่างที่ต้องอาศัยการเปรียบเทียบ...
  2. “รู้ทันโฆษณา….วัสดุก่อสร้าง” ตอนที่ 2 หลังจากตอนที่แล้วได้กล่าวถึงแนวทางการพิจารณาข้อมูลจากโฆษณาวัสดุผลิตภัณฑ์ทางการก่อสร้างอย่างรู้ทันกันแล้วพอหอมปากหอมคอ คราวนี้เรามาต่อกันที่ผลิตภัณฑ์ต่อไปซึ่งปัจจุบันนิยมใช้กลไกทางการตลาดและสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข้อมูลวัสดุและผลิตภัณฑ์ของตนเองเช่นกันครับ ปูนฉาบสารพัดประโยชน์ การก่อสร้างอาคารบ้านเรายังมีความนิยมใช้ผนังก่อด้วยวัสดุต่างๆ อยู่เนื่องจากเชื่อกันว่ามีความมั่นคงแข็งแรงมากกว่าผนังโครงสร้างเบา และผนังที่ทำจากวัสดุใหม่แบบอื่นๆ อีกทั้งช่างและผู้รับเหมาก่อสร้างบ้านเราก็มีความชำนาญมากกว่าการก่อสร้างผนังแบบอื่นๆ ในท้องตลาด จึงทำให้ราคาก่อสร้างไม่แพงและทำงานง่ายโดยไม่ต้องความรู้เชิงเทคนิคมากนัก ดังนั้นผลิตภัณฑ์ปูนฉาบสำหรับผนังก่อต่างๆ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top