5 ปีรัฐประหาร เอแบคโพลล์ เผยคนไทย มีหัวใจประชาธิปไตย

abac poll 2011-08-15

ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ 2 ประเด็นสำคัญวันนี้ เรื่อง วันครบรอบรัฐประหาร 19 กันยายน คนไทยคิดอย่างไรต่อประชาธิปไตย และการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมของรัฐบาลเปรียบเทียบรัฐบาล  ยิ่งลักษณ์ และรัฐบาลอภิสิทธิ์

กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18 ปีขึ้นไปใน 24 จังหวัดของประเทศ จำนวนทั้งสิ้น 4,869 ตัวอย่าง ดำเนินโครงการระหว่างวันที่ 1 – 17 กันยายน 2554 ที่ผ่านมา โดยใช้การเลือกตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มเชิงชั้นภูมิหลายชั้น ที่สุ่มเลือกจังหวัด อำเภอ ตำบล ชุมชน ครัวเรือน และประชาชนที่ตอบแบบสอบถามระดับครัวเรือน โดยมีช่วงความคลาดเคลื่อนบวกลบร้อยละ 7 พบว่า

                 ในโอกาสครบรอบวันรัฐประหาร 19 กันยายน พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่หรือร้อยละ 93.2 มองว่าการมีรัฐบาลที่เป็นประชาธิปไตยในประเทศไทยเป็นสิ่งที่ค่อนข้างดี ถึง ดีมาก ในขณะที่ร้อยละ 6.8 ระบุไม่ค่อยดี ถึง ไม่ดีเลย เมื่อถามถึงทัศนคติต่อแนวคิดที่ว่า             การปกครองแบบประชาธิปไตยดีกว่า การปกครองรูปแบบอื่น แม้จะมีปัญหามากมายทั้งในเรื่องการคอรัปชั่น และความไม่เป็นธรรมในสังคม คำตอบที่ได้รับจากประชาชนที่ถูกศึกษาครั้งนี้คือ ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 89.2 เห็นด้วย ถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง ว่าการปกครองแบบประชาธิปไตยดีกว่าการปกครองรูปแบบอื่นแม้มีปัญหามากมาย

                ประเด็นที่น่าสนใจคือ เมื่อถามถึงทัศนคติต่อแนวคิดที่ระบุว่า การปกครองแบบประชาธิปไตยทำให้ระบบเศรษฐกิจของประเทศเป็นไปในทิศทางที่แย่มาก พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 61.7 ไม่เห็นด้วย ถึง ไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งต่อแนวคิดดังกล่าว อย่างไรก็ตาม เกินกว่า 1 ใน 3 หรือร้อยละ 38.2 เห็นด้วยถึงเห็นด้วยอย่างยิ่ง

                ประเด็นที่น่าเป็นห่วงคือ เกินกว่าครึ่งหรือร้อยละ 53.9 ระบุความเชื่อมั่นต่อการปกครองแบบประชาธิปไตยจะลดลง ถ้ารัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์เอื้อต่อผลประโยชน์เฉพาะคนและเฉพาะกลุ่ม นอกจากนี้ ประชาชนร้อยละ 51.9 ยังมองว่าความพยายามแก้ไขรัฐธรรมนูญเป็นความพยายามจะทำเพื่อประโยชน์ของคนบางคน บางกลุ่ม

                 ผลสำรวจยังได้สอบถามเกี่ยวกับ ปัญหาน้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้ถูกศึกษาครั้งนี้ พบว่า ส่วนใหญ่หรือร้อยละ 77.3 มีปัญหาน้ำท่วม สิ่งที่น่าพิจารณาคือ กลุ่มประชาชนผู้ที่กำลังอยู่ในพื้นที่ที่มีปัญหาน้ำท่วมขณะนี้ เกินกว่าครึ่งหรือร้อยละ 53.6 ระบุไม่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาล หน่วยงานราชการหรือองค์กรต่างๆ เลย เพราะพักอาศัยห่างจากเส้นทางคมนาคมหลัก และการแจกจ่ายช่วยเหลือก็อยู่กับกลุ่มเดิมๆ ในขณะที่ร้อยละ 46.4 ระบุได้รับความช่วยเหลือ เมื่อประเมินเปรียบเทียบแนวทางการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมระหว่างรัฐบาลภายใต้การนำของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ กับ รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งลักษณ์ พบว่า ได้คะแนนเฉลี่ยออกมาเท่ากันคือ 5.8 คะแนนจากคะแนนเต็ม 10 คะแนน

                ดร.นพดล กล่าวว่า ผลสำรวจครั้งนี้ได้ค้นพบว่า คนไทยมีหัวใจรักประชาธิปไตยโดยยืนยันได้จากการพิสูจน์ด้วยคำถามทั้งทางบวกและทางลบ แต่ถ้ารัฐบาลทำงานเอื้อประโยชน์ให้กับคนบางคนหรือคนเฉพาะกลุ่มก็จะกลายเป็นรัฐบาลที่ทำให้คนไทยจำนวนมากต้องอกหัก พักความเป็นประชาธิปไตยไปได้เช่นกัน จึงต้องระวังความรู้สึกของชาวบ้านบ้างว่าเวลา 1 เดือนมันจะนานเหมือน 1 ปี เพราะถ้าประชาชนอยู่อย่างเป็นทุกข์ประชาชนก็จะรู้สึกว่ายาวนานเกินไป

 

อ่านเพิ่มที่ : มติชน 18/09/11 

Post By Wareerat 19/09/11

Related posts:

  1. เอแบคโพลเผยประชาชนพอใจการอภิปรายนโยบายรัฐบาล (โพสต์ทูเดย์ 28/08/11) ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง การอภิปรายนโยบายของรัฐบาล กับความนิยมของสาธารณชนต่อพรรคเพื่อไทย...
  2. ตำรวจ ส่วนใหญ่ไม่ค้าน “เพรียวพันธ์” นั่ง ผบ.ตร. ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการสำนักวิจัยเอแบคโพลล์ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจแบบเรียลไทม์โพลล์ เรื่อง เสียงสะท้อนของนายตำรวจต่อกระแสข่าวตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กรณีศึกษาตัวอย่างข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตรระดับผู้กำกับและรองผู้กำกับ ผู้ปฏิบัติหน้าที่ระดับสถานีตำรวจทั่วประเทศ โดยใช้การเลือกตัวอย่างจากบัญชีรายชื่อของสถานีตำรวจจำนวนทั้งสิ้น...
  3. เอแบคโพลล์ ชี้ “บัตรเครดิตชาวนา”โดนใจเกษตรกร 85.5 % ดร.อุดม หงส์ชาติกุล ผู้อำนวยการโครงการ ABAC Consumer Index บัณฑิตวิทยาลัยบริหารธุรกิจ และนายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยอัสสัมชัญร่วมกับ ดร.นพดล กรรณิกา...
  4. เอแบคโพลล์ : ความสุขมวลรวมด้านการเมือง ศก.ต่ำลง วันที่11ก.ย. ดร.นพดล กรรณิกา ผู้อำนวยการศูนย์เครือข่ายวิชาการเพื่อสังเกตการณ์และวิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ เปิดเผยผลวิจัยเชิงสำรวจ เรื่อง รายงานดัชนีความสุขมวลรวมหรือ Gross Domestic...
  5. เอแบคโพลล์เผยเลือกตั้งเสร็จคนไทยเป็นสุข (เดลินิวส์ 11/07/11) เมื่อวันที่ 10 ก.ค. ดร.นพดล กรรณิกา ผอ.ศูนย์วิจัยความสุขชุมชน มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ หรือเอแบคโพลล์...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top