โพลล์กทม.(ยกสาม)”เพื่อไทย”นำ 22 เขต

ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ สำรวจกทม.ครั้งที่ 3(ก่อนปราศรัยราชประสงค์) เพื่อไทยยังนำ 22 เขต ปชป. 6เขตและสูสี 5 ชี้เวลาที่เหลือยังมีลุ้น

ศูนย์ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์  ร่วมกันเครือเนชั่น  ทำการสำรวจผู้มีสิทธิเลือกตั้ง  ในกรุงเทพมหานครครั้งที่ 3   ระหว่างวันที่  18-20 มิ.ย. 2554 (สำรวจก่อนประชาธิปัตย์ปราศรัยใหญ่แยกราชประสงค์) มีกลุ่มตัวอย่างเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในกรุงเทพมหานคร  จาก 33 เขตเลือกตั้ง  รวมทั้งสิ้น 9,317 คน 
 พบว่า พรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำอยู่  22 เขต ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนนำอยู่ 6 เขต และมี 5 เขตที่มีคะแนนใกล้เคียงกันมาก 

การสำรวจครั้งนี้พบว่า  ยังมีกลุ่มตัวอย่างที่ยังไม่ได้ตัดสินใจถึง 26%  และกลุ่มตัวอย่างอีก 6% ที่ตัดสินใจแล้ว  แต่มีโอกาสเปลี่ยนใจ  เมื่อนำมารวมกัน  คิดเป็นคะแนนถึงหนึ่งในสามของกลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าจะออกมาใช้สิทธิเลือกตั้ง  เมื่อนำเอาปัจจัยเหล่านี้มีพิจารณาควบคู่กับความคลาดเคลื่อนทางสถิติที่ 5%  จึงเป็นไปได้ว่า  ผลที่ออกมาในวันลงคะแนนเสียงเลือกตั้ง  อาจมีความแตกต่างจากผลการสำรวจในครั้งนี้  
 ขณะเดียวกัน 68% ของกลุ่มตัวอย่างมีการศึกษาต่ำกว่าระดับปริญญาตรี  32% มีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป  9% เป็นข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ  23% เป็นพนักงาน/ลูกจ้างเอกชน  30%  ประกอบธุรกิจส่วนตัว  3% ช่วยงานครอบครัว  16% รับจ้างทั่วไป  5% เป็นแม่บ้าน  11% เป็นนักเรียน/นักศึกษา  และ 3% เป็นผู้ว่างงาน
 ทั้งนี้จากการสำรวจครั้งแรก ระหว่างวันที่ 23-25 พ.ค. 2554   กลุ่มตัวอย่าง 6,230 คน พบว่า พรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำอยู่ 19 เขต  พรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนนำอยู่ 5 เขต  และมี 9 เขตที่คะแนนสูสีกันมาก 
 ส่วนการสำรวจครั้งที่สอง ระหว่างวันที่ 3-6 มิ.ย. 2554 จากการกลุ่มตัวอย่าง 8,616 คน  พบว่า  พรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำอยู่  18  เขต  พรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนนำอยู่ 6 เขต  และมี 9 เขตที่มีคะแนนสูสีกันมาก 
 สำหรับการสำรวจครั้งที่สามนั้น เขตที่พรรคเพื่อไทยมีคะแนนนำ  (คะแนนเสียงต่างกันอย่างน้อย 5%) มี 22 เขต คือ  เขต 3  เขต 6  เขต 8  เขต 9  เขต 11  เขต 12  เขต 13  เขต 14  เขต 15  เขต 17  เขต 18  เขต 20 เขต 21 เขต 23  เขต 24  เขต 25  เขต 26  เขต 28  เขต 29  เขต 30  เขต 31  และ เขต 33
 เขตที่พรรคประชาธิปัตย์มีคะแนนนำ (คะแนนเสียงต่างกันอย่างน้อย 5%)  มี 6 เขต คือ  เขต 1  เขต 2  เขต 10  เขต 22  เขต 27  และ เขต 32
 เขตที่มีคะแนนสูสีกัน  (คะแนนเสียงต่างกันน้อยกว่า 5%)  มี 5 เขต คือ  เขต 4  เขต 5  เขต 7    เขต 16  และ เขต 19 
 ในการสำรวจครั้งนี้  พบว่า  88% ของกลุ่มตัวอย่างตั้งใจจะไปเลือกตั้ง  8% ไม่แน่ใจว่าจะไปเลือกตั้งหรือไม่  และ 4% คิดว่าจะไม่ไปเลือกตั้ง  62% ของกลุ่มตัวอย่างที่จะไปเลือกตั้ง  ระบุว่า  ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกใครและจะไม่เปลี่ยนใจอีก  6% ระบุว่า ตัดสินใจแล้วแต่ยังมีโอกาสเปลี่ยนใจ 26% ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจ 2% จะไปเลือกตั้งแต่กาช่องงดออกเสียง และอีก 4% ระบุว่าตัดสินใจแล้ว  แต่ไม่ขอเปิดเผย
 เมื่อเปรียบเทียบกับผลการสำรวจครั้งที่แล้ว  การที่จำนวนผู้ที่ระบุว่ายังไม่ตัดสินใจลดลงจาก 31%  มาเป็น 26%  ในการสำรวจครั้งนี้  และการที่กลุ่มตัวอย่างที่ระบุว่าตัดสินใจแล้ว  แต่มีโอกาสเปลี่ยนใจ  ได้ลดลงจาก 9% มาเป็น 6% ในการสำรวจครั้งนี้  แสดงว่า  กลุ่มตัวอย่างที่จะไปใช้สิทธิเลือกตั้งอีก 8% ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเลือกพรรคใด 
 แม้ว่าโดยภาพรวม  พรรคเพื่อไทยยังได้เปรียบ  แต่การที่สัดส่วนผู้ที่ยังไม่ตัดสินใจมีสูงถึง 26%  สะท้อนให้เห็นว่า  ทั้งสองพรรคยังต้องขับเคี่ยวกันต่อไป  นอกจากจะสู้กันเองแล้ว  ทั้งสองพรรคยังต้องคอยระวังหลังไม่ให้พรรคขนาดกลางและขนาดเล็กมาแย่งคะแนนในส่วนนี้ไป 

ในเวลาอีก 9 วันที่เหลือนี้  เราคงได้เห็นการชิงไหวชิงพริบกันอย่างเข้มข้นของพรรคการเมือง  เพื่อดึงคะแนนจากผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ยังไม่ตัดสินใจว่าจะยกคะแนนเสียงของตนเองให้กับพรรคใด
 หากคะแนนในส่วนนี้เทมาที่พรรคเพื่อไทย  เราคงได้เห็นปรากฏการณ์แลนด์สไลด์ในกรุงเทพฯ ในทางตรงกันข้าม  หากพรรคประชาธิปัตย์สามารถช่วงชิงคะแนนเสียงส่วนนี้มาได้  โดยเฉพาะในเขตที่คะแนนต่างกันไม่เกิน 10-15% จำนวน ส.ส. ของพรรคประชาธิปัตย์ในกรุงเทพฯ อาจถึงเลขสองหลักได้เหมือนกัน

วันที่ 24 มิถุนายน 2554 04:00  โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

link  http://www.bangkokbiznews.com/home/detail/politics/politics/20110624/397024/โพลล์กทม.(ยกสาม)เพื่อไทยนำ-22-เขต.html

Related posts:

  1. เปิด!โพลล์กทม.’พท.นำ ปชป.’18:6 สูสี 9 เขต โพลล์ กทม. (ยกสอง) “เพื่อไทย”ยังนำประชาธิปัตย์ 18:6 และสูสี 9 เขตส่วนคะแนนนิยมพรรค 47:39 ส่วนพรรคอื่นๆ 14%...
  2. โพลล์ กทม. ยกแรก พท.นำ ปชป. ห่าง 19:5 สูสี 9 เขต   ธุรกิจบัณฑิตย์โพลล์ ร่วมกับเครือเนชั่น สำรวจกทม.33 เขตครั้งที่ พบว่า พท.คะแนนนำ 19 เขต ปชป.นำ...
  3. โพลล์โค้งที่ 2 เลือกตั้ง ชี้คนกรุงเท “เพื่อไทย” ศูนย์วิจัยมหาวิทยาลัยกรุงเทพ (กรุงเทพโพลล์) เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร  จำนวน 3,323  คน โดยเก็บข้อมูลระหว่างวันที่ 2 – 9 มิถุนายน...
  4. โพลล์สวนดุสิต รอบที่ 3 พท.ได้ปาร์ตี้ลิสต์ 64 ที่นั่ง   สวนดุสิตโพลล์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ สวนดุสิต ทำการสำรวจความคิดเห็นของประชาชน กับการเลือก ส.ส.ระบบบัญชีรายชื่อ หรือปาร์ตี้ลิสต์ (ครั้งที่ 3)...
  5. AIS ช่วยเหลือตำรวจและคนขับแท็กซี่ เอไอเอส ขอเชิญชวนผู้ใช้บริการในเครือข่ายเอไอเอส ร่วมบริจาคเงินช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บ รวมถึงครอบครัวเจ้าหน้าที่ตำรวจและคนขับแท็กซี่พลเมืองดี ที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์คนร้ายใช้อาวุธมีดและปืนทำร้ายเจ้าหน้าที่ตำรวจประจำสถานีตำรวจนครบาลดุสิต และขับรถชนเจ้าหน้าที่ตำรวจที่กำลังปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งได้ยิงคนขับแท๊กซี่พลเมืองดีที่เข้ามาช่วยเหลือ โดยส่ง SMS พิมพ์...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top