ครม.!นัดประวัติศาสตร์ 162 วาระ

ครม.นัดสุดท้าย ทะลัก162วาระ เร่งโครงการ ‘ปฏิรูปประเทศ’ คลัง 16 วาระ รือภาษีรถยนต์ แต่ยอมให้เอกชนปรับตัว 3 ปีเสนอตั้ง “นวพร”ประธานบอร์ด ก.ล.ต

แหล่งข่าวจากทำเนียบ รัฐบาล เปิดเผยว่า สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี (สลน.) มีหนังสือแจ้งให้รัฐมนตรีทุกกระทรวงรับทราบว่าการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันนี้ (3 พ.ค.) จะมีวาระเข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมครม. ทั้งส่วนของวาระเพื่อทราบ และวาระพิจารณารวม 162 วาระ จากปกติที่ผ่านมา พิจารณาประมาณ 20 วาระโดยเฉลี่ย ซึ่งจะมีทั้งการขออนุมัติงบประมาณในโครงการต่างๆ โดยเฉพาะโครงการตามแผนปฏิรูปประเทศไทยของรัฐบาล ทั้งส่วนของโครงการประชาวิวัฒน์ โครงการปฏิรูปการศึกษา สาธารณสุข การขยายระบบประกันสังคมให้ครอบคลุมแรงงานนอกระบบ
ขณะเดียวกัน ยังมีวาระที่เกี่ยวข้องกับการแต่งตั้งข้าราชการระดับสูง การแต่งตั้งประธานและกรรมการในรัฐวิสาหกิจ คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) การขอขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณหลายโครงการ โดยมีโครงการสำคัญๆ ดังนี้ คือ
คลังชง 16 วาระ
โดยในส่วนกระทรวงการคลัง พิจารณาทั้งสิ้น 16 วาระ เดินหน้าเสนอสูตรปรับโครงสร้างภาษีรถยนต์ เนื่องจากเป็นการเปลี่ยนสูตรการคำนวณอัตราภาษีที่ใช้ในการจัดเก็บจากการวัด เครื่องยนต์เป็นการวัดมลภาวะที่เกิดจากเครื่องยนต์ โดยมีเวลาให้ผู้ประกอบการปรับตัว 3 ปี ก่อนจะมีผลบังคับใช้
นอกจากนั้น ยังมีโครงการบ้านหลังแรก (ธอส.) โดยเสนอคณะรัฐมนตรีอนุมัติอัตราดอกเบี้ย 0% 2 ปี ฟรีค่าโอนและค่าจดจำนอง ในวงเงินไม่เกิน 3 ล้านบาท
ร่วมไปถึงการ แต่งตั้งประธานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์(ก.ล.ต.)ทั้งนี้ รายงานข่าวจากกระทรวงการคลัง เปิดเผยว่า สำหรับบุคคลที่จะถูกเสนอชื่อเข้ารับตำแหน่งประธานคณะกรรมการ ก.ล.ต. คือ นางสาวนวพร เรืองสกุล อดีตเลขาธิการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ แทน นายวิจิตร สุพินิจ ที่จะครบเทอม ในเดือนก.ค. นี้

กระทรวงสาธารณสุข จะเสนอรายงานผลการดำเนินการตามมติ ครม. เรื่องการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์เด็กเล็กใน ตามแผนปฏิรูปประเทศไทยเพื่อขออนุมัติงบกลาง โครงการส่งเสริมการตั้งครรภ์อย่างมีคุณภาพ และโครงการพ่อแม่มือใหม่เลี้ยงลูกถูกวิธี วงเงิน 415.2 ด้านสุขภาพอนามัยและพัฒนาการของเด็ก ขออนุมัติเพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณก่อสร้าง อาคารพักคนไข้ 298 เตียง โรงพยาบาลนครศรีธรรมราช
โครงการทศวรรษการผลิต และพัฒนากำลังคนในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ข้อเสนอเพื่อพิจารณากำหนดค่าตอบแทนกำลังคนด้านสาธารณสุข การเพิ่มอัตราพยาบาล 3,000 คน ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2554 งบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นเพื่อดำเนินงานตามแผน ปฏิรูปประเทศไทย

กระทรวงมหาดไทย แต่งตั้งประธานและกรรมการอื่นในการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค การประปาส่วนภูมิภาค การประปานครหลวง แต่งตั้งรองประธานกรรมการและกรรมการอื่นในองค์การตลาด แต่งตั้งผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ขณะเดียวกัน กระทรวงมหาดไทยยังขอความเห็นชอบโครงการใหม่ โครงการศรีนครินทร์ฯ โครงการสนามกีฬาในร่ม ขออนุมัติจัดตั้งสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอำเภอ การช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเสียหายจากวาตภัย ขออนุมัติจ่ายเงินและก่อหนี้ผูกพันก่อนที่จะได้รับอนุมัติให้เพิ่มวงเงินก่อ สร้างโครงการไทยเข้มแข็ง 2555 ขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ 2555-2557

นอกจากนี้ยังขออนุมัติก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2556 ค่าเช่ารถยนต์ตรวจการณ์ โครงการพัฒนาระบบสายส่งระยะที่ 9 การจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่พนักงานการประปาภูมิภาคที่ปฏิบัติ ในพื้นที่เสี่ยงภัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ โครงการเชียงใหม่ นครที่เป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม

“พรทิวา” ของบ 200 ล้านลดค่าครองชีพ
กระทรวง พาณิชย์ เสนอโครงการชดเชยดอกเบี้ย โครงการเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการค้าข้าวปี 2552/2553 ขอต่ออายุเงินกู้ระยะสั้น
นางพรทิวา นาคาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุม ครม.วันนี้ (3 พ.ค.) กระทรวงพาณิชย์เสนอขออนุมัติงบประมาณ วงเงิน 200 ล้านบาท เพื่อนำมาใช้ในโครงการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน ระยะเร่งด่วนทั่วประเทศ โดยจัดงานมหกรรมสินค้าลดค่าครองชีพในระดับอำเภอ หากได้รับความเห็นชอบ จะสามารถดำเนินการทันทีกลางเดือนนี้ และกำหนดดำเนินการต่อเนื่องนาน 3 เดือน

ไอซีทีสืบสวนแก้สัมปทาน
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสาร (ไอซีที) ของบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ รายการการสืบสวนข้อเท็จจริงการแก้ไขสัญญาสัมปทาน ความคืบหน้าการดำเนินการตามนโยบายบรอดแบนด์แห่งชาติ แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายกระทรวงไอซีที แต่งตั้งเลขานุการ ที่ปรึกษา และแต่งตั้งคณะกรรมการจัดหาคอมพิวเตอร์ของรัฐ
กระทรวงศึกษาธิการ ขออนุมัติงบประมาณก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณรายการก่อสร้างอาคารเรียน สหศึกษา ขออนุมัติเพิ่มวงเงินค่าก่อสร้างหอประชุมและอาคารอเนกประสงค์ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏพระนคร แต่งตั้งผู้บริหารระดับสูง ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยปริญญา ครุยวิทยฐานะ มหาวิทยาลัยนเรศวร ข้อเสนอเพื่อพัฒนาศูนย์ความเป็นเลิศ ระยะที่ 3 พ.ศ. 2555-2559 ขอรับงบประมาณเพื่อปรับอัตราค่าใช้จ่ายจ้างเหมาพนักงานมหาวิทยาลัย ขออนุมัติโครงการเครือข่ายการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2555-2559 โครงการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาในทศวรรษที่ 2 (2555-61) กรอบงบประมาณดำเนินการ 1.58 หมื่นล้านบาท
คมนาคมลงทุนร.ฟ.ท.
นายโสภณ ซารัมย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม กล่าวว่า กระทรวงจะเสนอ ครม. พิจารณาโครงการของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) วงเงินรวม 14,903.55 ล้านบาท ซึ่งเป็นเรื่องเดิม คือ 1.โครงการจัดหารถโดยสารรุ่นใหม่ สำหรับบริการเชิงพาณิชย์ จำนวน 115 คัน วงเงิน 4,981.05 ล้านบาท 2.โครงการจัดหารถจักรดีเซลไฟฟ้าพร้อมอะไหล่ เพื่อทดแทนรถจีอีรุ่นเก่า จำนวน 50 คัน วงเงิน 6,562.50 ล้านบาท และ 3.โครงการซ่อมบูรณะรถจักรดีเซลไฟฟ้าอัลสตอม จำนวน 56 คัน วงเงิน 3,360 ล้านบาท โดยทั้ง 3 โครงการจะเปิดประกวดราคาคัดเลือกเอกชนภายในปีนี้
นอก จากนั้น กระทรวงจะเสนอให้ที่ประชุมอนุมัติโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบบริการ การเดินอากาศ ของบริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด วงเงิน 4,460.31 ล้านบาท ซึ่งวิทยุการบินฯ จะรับภาระการลงทุนโดยการกู้เงินจากสถาบันการเงินทั้งหมด

กรุงเทพธุรกิจ / วันที่ 3 พฤษภาคม 2554 01:00
http://www.bangkokbiznews.com/

Related posts:

  1. ผบ.ทบ.สั่งเตรียมกำลัง หวังชิง’ตาเมือนธม-ตาควาย’คืน “พล.อ.ประยุทธ์ “สั่งเตรียมกำลังหลังพบทหารกัมพูชาเสริมกำลังหวังชิง”ตาเมือนธม-ตาควาย”คืน สั่งหน่วย”อาร์ดีเอฟ”จากทัพภาค1 และพล.ร.4 จากทัพภาค 3 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าภาย หลังจากที่ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ...
  2. ห้ามอ้าง”ดอกเบี้ย”โขกสินค้าแพง ธปท.ออกโรงเบรกเอกชน ธปท.เบรกเอกชน ห้ามอ้างต้นทุนดอกเบี้ยฉวยโอกาสปรับราคาสินค้า ระบุดอกเบี้ยมีสัดส่วนแค่ 3-5% ของต้นทุนรวมเท่านั้น ย้ำติดตามเงินเฟ้อใกล้ชิด ด้าน ส.ว.วอนรัฐบาลทบทวนตรึงราคาน้ำมันดีเซล เกรงบิดเบือนกลไกตลาด พาณิชย์แจงไข่เริ่มลดแล้ว...
  3. หรือเราจะสิ้นหวังกับการศึกษาไทย? ไปเห็นคลิปนี้ใน youtube มา เป็นโฆษณาของโรงเรียนแห่งหนึ่งในประเทศแคนาดา ในคลิปบอกเล่าเก้าสิบเกี่ยวกับการศึกษาแห่งอนาคต การเตรียมความพร้อมของเด็กและเยาวชนว่า โรงเรียนจะเตรียมอะไรไว้ เพื่อรองรับอนาคตที่ยังไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรให้กับบุตรหลานที่ไปศึกษา ณ สถาบันแห่งนี้ แล้วหันกลับมาดูข่าวชิ้นนี้ที่...
  4. ดิ้นเฮือกตรึงราคาดีเซล (เดลินิวส์ 23 มีนาคม 2554) นายวรรณรัตน์ ชาญนุกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.)...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top