ประชากรเพิ่ม

ประชากรเพิ่ม

วันก่อนอ่านการแถลงข่าวเปิดเผยตัวเลขประชากรประเทศไทย โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ ซึ่งเพิ่งทำการสำรวจสำนะโนครัวประชากรที่มีการทำกันทุก 10 ปี เสร็จสิ้นไปอีกรอบหนึ่ง โดย นายวิบูลย์ทัต สุทันธนกิตติ์ ผู้อำนวยการสำนักงานสถิติแห่งชาติ เปิดเผย ผลเบื้องต้น ว่าประเทศไทยมีจำนวนประชากร ณ วันที่ 1 กันยายน 2553 จำนวน 65.4 ล้านคน เป็นประชากรหญิง 33.3 ล้านคน (ร้อยละ 50.9) และเป็นประชากรชาย 32.1 ล้านคน (ร้อยละ 49.1) ซึ่งมากเป็นลำดับ 4 ของประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รองจากประเทศอินโดนีเซีย 240 ล้านคน ฟิลิปปินส์ 92 ล้านคน และเวียดนาม 88 ล้านคน

ทั้งนี้ยังมการรยงานด้วยว่า อัตราการเพิ่มของประชากรในประเทศไทยได้ลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2503 เป็นต้นมา คือ อัตราการเพิ่มของประชากรในระหว่างปี 2503-2513 เป็นร้อยละ 2.70 ต่อปี ระหว่างปี 2533-2543 เป็นร้อยละ 1.05 ต่อปี และระหว่างปี 2543-2553 ลดลงเหลือร้อยละ 0.77 ตามลำดับ ซึ่งเป็นผลมาจากประเทศไทยมีอัตราการเกิดที่ลดต่ำลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง

ครับคนไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นในอัตราที่ลดลง ส่วนหนึ่งเห็นจะเป็นผลความสำเร็จของการวางแผนครอบครัว และวิถีชีวิตของคนที่แปรเปลี่ยนไป เฉลี่ยแต่ละครัวเรือนมีสมาชิก 3 คน กว่าๆ เท่านั้น โดยสถิติที่รวบรวมมาปรากฏว่า ประเทศไทยมีจำนวนครัวเรือนทั้งสิ้น 20.3 ล้านครัวเรือน และมีขนาดครัวเรือนเฉลี่ยเพียง 3.2 คน ซึ่งมีขนาดเล็กลงเมื่อเทียบกับสำมะโนประชากรและเคหะ ปี 2543 ซึ่งมีขนาดครัวเรือนเฉลี่ย 3.9 คน

ภาคที่มีขนาดครัวเรือนเฉลี่ยใหญ่สุด คือภาคใต้ 3.54 คน รองลงมาคือภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3.53 คน ภาคเหนือ 3.1 คน ภาคกลาง 3.0 คน และกรุงเทพมหานครมีขนาดครัวเรือนเฉลี่ยเล็กสุด 2.9 คน

ผมว่าสำหรับกรุงเทพฯนั้นน่าจะมีผลจากความจำเป็นทางเศรษฐกิจ เพราะมีลูกสักคนเดี๋ยวนี้ภาระค่าใช้จ่ายหนักหนาสาหัส แถมยังต้องคิดเรื่องที่หลับที่นอน โรงเรียน และอื่นๆอีกมากมาย ทั้งวิถีชีวิตคนกรุงเป็นอิสระเสรี ไม่อยากมีภาระผูกพันเปลี่ยนไปจากสังคมไทยดั้งเดิมมาก แต่ข้อสมมติฐานของผมจะถูกต้องหรือไม่ คงต้องดูรายงานฉบับเต็ม และข้อวิเคราะห์ของนักสังคมศาสตร์ต่างๆต่อไปด้วย

นายวิบูลย์ทัต ยงรายงานเรื่องความหนาแน่น ซึ่งประเทศไทยที่มีพื้นที่ประมาณ 513,120 ตารางกิโลเมตร มีความหนาแน่นของประชากร โดยเฉลี่ย 127.5 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร ซึ่งหนาแน่นกว่า 10 ปีที่แล้ว (118.1 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตร) โดยประชากรมีการย้ายถิ่นฐานมาหาแหล่งงานในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ตลอดจนจังหวัดใหญ่ๆ ที่มีโรงงานอุตสาหกรรมเป็นจำนวนมาก

เมื่อจังหวัดต่างๆที่มีความเจริญ มีสถานศึกษา โรงพยาบาล สถานบริการทางด้านสาธารณสุข การคมนาคมขนส่งสะดวกสบายจะมีประชากรอยู่กันหนาแน่น ส่งผลทำให้จังหวัดเหล่านี้มีความหนาแน่นของประชากรเฉลี่ยสูงขึ้น เช่น กรุงเทพมหานคร มีความหนาแน่นของประชากรสูงสุด เพิ่มจาก 4,028.9 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตรในปี
2543 เป็น 5,258.6 คนต่อ 1 ตารางกิโลเมตรในปี 2553 จังหวัดที่มีความหนาแน่นของประชากรโดยเฉลี่ยสูงที่สุด
10 อันดับ คือ กรุงเทพมหานคร รองลงมา คือ จังหวัดนนทบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร ภูเก็ต ปทุมธานี สมุทรสงคราม นครปฐม ชลบุรี และพระนครศรีอยุธยา

ทั้งหมดเป็นรายงาน “เบื้องต้น” เห็นว่ารายงานฉบับสมบูรณ์จะออกมาในช่วงเดือนสิงหาคม ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ และทำให้เห็นภาพความเปลี่ยนแปลงของประชากรของประเทศไทย อันเป็นข้อมูลพื้นฐานสำคัญในการวางแผนพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ เพราะเมื่อประชากรมากขึ้น แต่ทรัพยากรคงที่หรือลดลง การบริหารจัดการจะมีความยากลำบากขึ้น

เช่นหากจากข้อมูลดังกล่าวและมีการคาดการณ์ไปถึงจำนวนประชากรในอนาคต 10 ปี 20 ปี ข้างหน้า ประชากรของไทยอาจถึง 70 ล้านคนหรือมากกว่า เรื่องที่ดินทำกินจะทำอย่างไร จะบริหารอย่างไรให้มีอาหารเลี้ยงคนไทยได้เพียงพอ ที่อยู่อาศัยในเขตเมืองจะต้องวางแผนรองรับอย่างไร ล้วนเป็นนโยบายที่ต้องกำหนดล่วงหน้า และมีการดำเนินการเพื่อรองรับความเปลี่ยนแปลงในอนาคตเสียแต่วันนี้

ซึ่งได้แต่หวังว่าพรรคการเมืองที่จะเสนอตัวมาทำงานจะมีการคิด และวางยุทธศาสตร์ที่ชัดเจน ที่จะคิดเพียงโครงการประชานิยมเพื่อ “แจก” อาจไม่ผิดในระยะสั้น แต่ในระยะยาวมีการคิดหรือยังว่าจะต้องทำอะไรบ้างเพื่อลูกหลานเราทุคนในอนาคต

ตีพิมพ์ในหนังสือพิมพ์สยามรัฐ ฉบับวันที่ 18 เมษายน 2554

โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ
18/04/2011

 

Related posts:

  1. Facebook 500 ล้านคน Facebook 500 ล้านคน by @iwhale รายการคุยกันวันเสาร์ กับ สุรนันทน์ เวชชาชีวะ ช่วง...
  2. ยอดแย่ ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เอแบคโพลล์ โดย ดร.นพดล กรรณิการ์ ได้เผยผลวิจัยเชิงสำรวจ  เรื่อง “พฤติกรรม “ยอดเยี่ยม” กับ...
  3. กกต.ประกาศแบ่งเขต ส.ส.375 คน   (เดลินิวส์ 24 มีนาคม 2554) ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) เรื่องจำนวนส.ส.แบบแบ่งเขตเลือกตั้ง และเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด สำหรับการเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปครั้งแรกภายหลังประกาศใช้รัฐธรรมนูญ แก้ไขเพิ่มเติม...

Share this story

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top