ยอดแย่

ช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา เอแบคโพลล์ โดย ดร.นพดล กรรณิการ์ ได้เผยผลวิจัยเชิงสำรวจ  เรื่อง “พฤติกรรม “ยอดเยี่ยม” กับ “ยอดแย่” ของนักการเมือง ข้าราชการ และของคนไทยด้วยกันเอง” ซึ่งสำรวจ กรณีศึกษาตัวอย่างประชาชนอายุ 18-60 ปี ใน 17 จังหวัดของประเทศ คือ กรุงเทพมหานคร กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ เชียงใหม่ เพชรบุรี สระบุรี นครปฐม ชลบุรี มหาสารคาม ร้อยเอ็ด นครราชสีมา เลย ขอนแก่น อุบลราชธานี นราธิวาส สงขลา และนครศรีธรรมราช   เรียกได้ว่าเป็น “ตัวแทน” แต่ละภูมิภาค จำนวนทั้งสิ้น 1,429 ตัวอย่าง และดำเนินการสำรวจเมื่อ 15-26 มีนาคม

ผมขอยกข้อสรุปของผลสำรวจดังกล่าวมาเสนอไว้ที่นี่อีกครั้งหนึ่ง ดังนี้

เมื่อสอบถามความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับพฤติกรรม “ยอดเยี่ยม” ของกลุ่มนักการเมืองและข้าราชการของไทยในช่วง 12  เดือนที่ผ่านมา พบว่า อันดับแรก ร้อยละ 70.0 ได้แก่ พูดจาดี อันดับที่สอง ร้อยละ 58.2 ได้แก่ มีหลักการ และอันดับที่สาม ร้อยละ 49.9 ได้แก่ เคารพเสียงส่วนใหญ่ อันดับที่สี่ ร้อยละ 49.4 ได้แก่ ยึดมั่นประชาธิปไตย อันดับที่ห้า ร้อยละ 45.5 เข้าถึงประชาชน อันดับที่หก ร้อยละ 42.9 ได้แก่ ยึดประโยชน์ส่วนรวม และอันดับที่เจ็ด หรือเพียงร้อยละ 36.7 เท่านั้นระบุเรื่องการ เสียสละ อุทิศตน

เมื่อสอบถามพฤติกรรม “ยอดแย่” ของกลุ่มนักการเมือง และข้าราชการของไทย ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า อันดับแรก สูงถึงร้อยละ 86.0 ได้แก่ ใช้เส้น อันดับที่สอง ร้อยละ 82.4 ได้แก่ กลั่นแกล้ง ห้ำหั่น แย่งชิงอำนาจ อันดับที่สาม ร้อยละ 81.9 ได้แก่ เลือกปฏิบัติ อันดับที่สี่ หรือร้อยละ 81.0 ได้แก่ ล้างแค้น ทีใครทีมัน พวกใครพวกมัน อันดับที่ห้า หรือร้อยละ ได้แก่ คดโกง อันดับที่หก ร้อยละ 70.8 ได้แก่ ขี้กร่าง อันดับที่เจ็ด ร้อยละ 70.1 ได้แก่ ขาดงาน ขาดประชุมสภา หาตัวไม่เจอ อันดับที่แปด ร้อยละ 69.1 ได้แก่ เกียร์ว่าง ไม่ทำหน้าที่ อันดับที่เก้า ร้อยละ 69.0 ได้แก่ เจ้ายศ เจ้าอย่าง และอันดับที่สิบ ร้อยละ 64.8 ได้แก่ เบ่ง กินฟรี

ด้านพฤติกรรม “ยอดเยี่ยม” ของคนไทยทั่วไปด้วยกันเองที่เคยพบในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมาบ้าง พบว่า อันดับที่หนึ่ง ร้อยละ 90.6 ได้แก่ การไหว้ อันดับที่สอง หรือร้อยละ 86.5 ได้แก่ ช่วยเหลือกันยามยากลำบาก อันดับที่สาม หรือ    ร้อยละ 82.3 ได้แก่ อ่อนน้อม อันดับที่สี่หรือร้อยละ 82.2 ได้แก่ ยิ้มแย้ม ยิ้มสยาม อันดับที่สี่เช่นกัน หรือร้อยละ 82.2 ได้แก่ รักชาติ จงรักภักดี อันดับที่หก หรือร้อยละ 82.1 ได้แก่ กตัญญูรู้คุณ อันดับที่เจ็ด หรือร้อยละ 62.0 ได้แก่ สมถะ พอเพียง และอันดับที่แปด เกินครึ่งมาเล็กน้อย หรือร้อยละ 53.5 ได้แก่ สามัคคี ปรองดอง

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรม “ยอดแย่” ของคนไทยทั่วๆ ไป ที่เคยพบในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา พบว่า อันดับแรก ร้อยละ 88.2 ได้แก่ ทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทาง อันดับที่สอง ร้อยละ 87.2 ได้แก่ มักง่าย อันดับที่สาม ร้อยละ 83.0 ได้แก่ แซงคิว อันดับที่สี่ ร้อยละ 79.9 ได้แก่ ขี้เกียจ อันดับที่ห้า ร้อยละ 79.2 ได้แก่ สูบบุหรี่ในที่สาธารณะ อันดับที่หก ร้อยละ 78.5 ได้แก่ แล้งน้ำใจบนท้องถนน อันดับที่เจ็ด หรือร้อยละ 77.8 ได้แก่ ขี้โกง และอันดับสุดท้ายหรือร้อยละ 61.6 ได้แก่ ปัสสาวะรดกำแพง ตามลำดับ

เอแบคโพลล์สำรวจรอบนี้ได้ “คุณสมบัติ” ตลอดจน “ภาพลักษณ์” ของ  “คนไทย” ได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์ สิ่งที่เป็นความ “ยอดเยี่ยม” ทำให้พอมีหวังขึ้นบ้าง แต่พวก “ยอดแย่” ทำให้น่า “เศร้าใจ”!!

ทั้งหมดเป็น “พฤติกรรม” ของมนุษย์ที่มีให้เห็นกันทั่วไป โดยเฉพาะเมื่อไม่มีการ “จัดระบบ” ซึ่งต้องเป็นทั้งเรื่องของการอบรมบ่มนิสัย พัฒนาความมีวินัย และสร้างวัฒนธรรมการอยู่ร่วมกันในคนหมู่มาก ซึ่งนับวันจะมีประชากรเพิ่มขึ้น โดยปัจจัยนี้ต้องทำผ่านระบบการศึกษาที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ ผ่านสื่อสารมวลชนซึ่งมีอิทธิพลสูง

การสร้างจิตสำนึกถึงความรับผิดชอบในหน้าที่ และความอดทนอดกลั้น รวมถึงนิสัยการทำงานที่ดี เป็นสิ่งที่สอน อบรม และพัฒนาได้

และควบคู่ต้องพัฒนาปัจจัยด้านกายภาพ ที่จะทำให้คนเห็นระบบและปฏิบัติตาม อย่างการกั้นทางให้ “ต่อคิว” รวมถึงการบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ใครทำผิดต้องจับต้องปรับกันเป็นเรื่องเป็นราว

แต่สำหรับนักการเมือง “ยอดแย่” คงขึ้นกับผู้ลงคะแนนเสียงในการเลือกตั้งเร็ววันนี้!!

 

บทความ ซอยสวัสดี ตอน ยอดแย่ โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับวันที่ 28 มีนาคม 2554

Related posts:

  1. ไม่สนใจ ไม่สนใจ มีรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล พ.ศ. 2553 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยที่ผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 – 17...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top