ไม่สนใจ

ไม่สนใจ

มีรายงานข่าวในหนังสือพิมพ์หลายฉบับรายงานผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล พ.ศ. 2553 ซึ่งดำเนินการโดยสำนักงานสถิติแห่งชาติ โดยที่ผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งนี้ ดำเนินการระหว่างวันที่ 1 – 17 ธันวาคม พ.ศ.2553 โดยได้พบว่าข้อมูลข่าวสารของรัฐบาลที่ประชาชนให้ความสนใจ ได้แก่ นโยบายต่างๆ ของรัฐบาล 64.7% รองลงมา คือ ภารกิจของนายกรัฐมนตรี 53.8% และผลการดำเนินการของรัฐบาล  35.7%

โครงการที่รัฐบาลดำเนินการและประชาชนส่วนใหญ่รับทราบข้อมูล ได้แก่ โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 500บาท/เดือน 99.5% รองลงมาคือ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทองรักษาโรค) 98.9% และโครงการเรียนฟรี 97.6% โดยแสดงความเห็นด้วยต่อนโยบายของรัฐบาลมากที่สุด คือ โครงการเรียนฟรี 99.9% รองลงมา คือ โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทองรักษาโรค) 96.0% และโครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 500 บาท/เดือน  95.4%

สำหรับการให้ความสำคัญต่อการรับทราบข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล โดยประชาชนส่วนใหญ่ให้ความสำคัญในระดับปานกลาง  62.3% รองลงมาคือ ระดับน้อย 18.0% ระดับมาก 17.3% และไม่ให้ความสำคัญ  2.4%
ความเข้าใจในเนื้อหาสาระของนโยบายและการบริหารงานของรัฐบาล โดยประชาชนมีความเข้าใจในระดับ ปานกลาง  63.4% รองลงมาคือ ระดับน้อย 18.6% ระดับมาก 15.4% และไม่เข้าใจ 2.6% ความน่าเชื่อถือของข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล ประชาชน 84.2% ระบุว่า ข้อมูลมีความน่าเชื่อถือในระดับปานกลางถึงมาก ส่วนผู้ที่ระบุว่า มีความน่าเชื่อถือน้อยและไม่มี ความน่าเชื่อถือ คิดเป็น 13.4% และ 2.4% ตามลำดับ

ประชาชนที่รับทราบข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล  95.5% ระบุว่า มีประโยชน์ และ 4.5% ระบุว่า ไม่มีประโยชน์ และประชาชนที่รับทราบข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล ให้ความสนใจที่จะรับชมและ/หรือรับฟัง รายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์” 34.0% และไม่ให้ความสนใจสูงถึง 66.0% โดยผู้ที่ไม่ให้ความสนใจระบุเหตุผลสำคัญๆ เช่น ไม่มีเวลาติดตาม ไม่ชอบการเมือง และไม่ชอบรัฐบาล สำหรับประชาชนที่ไม่รับทราบข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล ให้ความสนใจที่จะรับชมรายการ “เจาะลึก ครม.” 29.6% ไม่ให้ความสนใจ 70.4% โดยผู้ที่ไม่ให้ความสนใจระบุเหตุผลสำคัญๆ ได้แก่ ไม่มีเวลาติดตาม ไม่ชอบดูโทรทัศน์ และไม่ต้องการรับรู้ เป็นต้น

สำหรับประชาชนที่รับทราบข้อมูลข่าวสารของรัฐบาล 20.8% ระบุว่า รัฐบาลต้องปรับปรุงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร โดยเสนอแนะให้มีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อทุกชนิด ปรับปรุงทางด้านความน่าเชื่อถือ มีการนำเสนอสื่ออย่างโปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม และต้องมีความชัดเจนด้านการบริหารงานของรัฐบาล เป็นต้น

ด้านการติดตามข้อมูลข่าวสารของประชาชนผ่านรายการของรัฐบาลที่เผยแพร่ โดยจำแนกตามประเภทรายการได้ดังนี้  การถ่ายทอดสดการแถลงผลการประชุมคณะรัฐมนตรีของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี ประชาชน ติดตามเป็นประจำ 8.4% ติดตามบางครั้ง 71.1% และไม่เคยติดตาม 20.5% , การถ่ายทอดสดกิจกรรมต่างๆ ของภาครัฐ ประชาชนติดตามเป็นประจำ 12.2%ติดตามบางครั้ง 80.2%และไม่เคยติดตาม 7.6%

รายการ “เชื่อมั่นประเทศไทยกับนายกฯ อภิสิทธิ์” ประชาชนติดตามเป็นประจำ 6.2% ติดตามบางครั้ง 54.6%และไม่เคยติดตาม  39.2% และรายการ “เจาะลึก ครม.” ประชาชนติดตามเป็นประจำ ร้อยละ 3.4 ติดตามบางครั้ง ร้อยละ 33.1 และไม่เคยติดตาม ร้อยละ 63.5

จากผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการประชาสัมพันธ์ของรัฐบาล พบว่า ประชาชนส่วนใหญ่ได้รับประโยชน์และชื่นชอบโครงการสำคัญที่รัฐบาลดำเนินการในปีงบประมาณ 2553 ดังนี้ โครงการเรียนฟรี , โครงการหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทองรักษาโรค) , โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพให้แก่ผู้สูงอายุ 500 บาท/เดือน , โครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน , กองทุนเงิน ให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) , 5 มาตรการ 6 เดือนลดค่าครองชีพ , โครงการประกันรายได้เกษตรกร , โครงการเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน (โครงการชุมชนพอเพียง) , โครงการกองทุนหมู่บ้าน , แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง , โครงการ 1 ตำบล 1 ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบ ดังนั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้รับผิดชอบโครงการ สมควรได้รับทราบผลสำรวจในครั้งนี้

ทั้งหมดนี้น่าจะเป็นอุทาหรณ์ให้กับรัฐบาลและนายกรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ว่า รายการที่ดำเนินการอยู่นั้น “เข้าเป้า” หรือไม่ อย่าฟังแต่เพียงคนรอบข้างประเภท “ดีครับท่าน” ตลอดเวลา

และที่สำคัญการออกรายการนั้น หากไม่ได้ประโยชน์ เรตติ้งไม่ดี เป็นรายการอื่นๆถูกยกออกจากผังไปนานแล้ว ไม่ปล่อยให้เปลืองภาษีประชาชนเป็นแน่แท้!!

 

บทความ ซอยสวัสดี ตอน ไม่สนใจ โดย สุรนันทน์ เวชชาชีวะ หนังสือพิมพ์สยามรัฐรายวัน ฉบับวันที่ 24 มีนาคม 2554

No related posts.

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top