คนต่างวัยทำอย่างไรให้ไร้ปัญหาในที่ทำงาน – Gen X

คนต่างวัยทำอย่างไรให้ไร้ปัญหาในที่ทำงาน – Gen X

เมื่อคราวที่แล้ว เล่าถึงกลุ่ม Gen B   ครั้งนี้ก็มาถึงกลุ่ม Gen X กันค่ะ

กลุ่ม Gen-X นักวิชาการบอกว่าหมายถึงคนที่อายุระหว่าง 34-39 ปี พนักงานกลุ่มนี้เป็นเสมือนลูกของพนักงานกลุ่ม Gen B ทำให้ได้รับอิทธิพลทางด้านความคิดการตัดสินใจมาจาก กลุ่ม Baby Boom ค่อนข้างมาก  มีความมุ่งมั่นในการทำงาน มีความอดทน (แต่ไม่เท่ากลุ่ม Gen B) นอกจากนั้นยังมีความเชื่อมั่นในตนเอง มีการศึกษาสูง ชอบความเรียบง่ายและไม่เป็นทางการ และผลจากการอยู่ร่วมกับ Gen B ที่ทุ่มเทให้กับงาน กลุ่มนี้มีแนวคิดที่แตกต่างออกไปคือให้ความสำคัญกับความสมดุลระหว่างงานกับครอบครัว (Work-life Balance) มักจะเปลี่ยนงานเมื่อรู้สึกว่าไม่พัฒนา มักจะแสวงหาความแปลกใหม่  อีกประการหนึ่งที่สำคัญคือ Gen X มักจะมีความคิดว่าตนเองมีความสามารถมากกว่ากลุ่ม Gen B เนื่องจากสามารถนำองค์ความรู้ แนวทาง วิธีการที่ Gen B สะสมไว้มาประยุกต์ใช้ร่วมกับแนวคิดการบริหารจัดการสมัยใหม่ได้เป็นอย่างดี

แนวทางการทำงานของคน Gen X ที่เห็นได้ชัดคือ เปิดรับทางเลือกใหม่ ๆ ในการทำงาน  ไม่ชอบความเป็นทางการ  หากเลือกได้ คนกลุ่มนี้มักจะประชุมในกลุ่มเล็กและนอกสถานที่   ชอบที่จะสื่อสารผ่าน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มากกว่าการสื่อสารแบบทางการผ่านกระดาษที่มีลายเซ็น  Gen X นิยมการเรียนรู้ที่หลากหลาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องมีการแลกเปลี่ยนความรู้และวิธีการกับบุคคลอื่นๆ  กลุ่มนี้ชอบแสวงหาความรู้ใหม่ มีความเชื่อว่า เรียนรู้ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว  ต้องประกอบไปด้วยหลายวิธี  ไม่ว่าจะเป็นการดูงาน  สถานการณ์จำลอง และบทบาทสมมติ เพื่อให้สามารถเข้าใจเนื้อหาและฝึกปฏิบัติได้ในเวลาเดียวกัน คน Gen X ให้ความสำคัญกับความรู้ค่อนข้างสูง เพราะมองว่า ความรู้เป็นสิ่งที่ติดตัวไปตลอดไม่ว่าจะเปลี่ยนงานหรือเริ่มต้นงานใหม่ที่ไหน

นอกจากนั้น Gen X จะให้ความสำคัญกับการดำเนินชีวิตและการตัดสินใจ โดยให้น้ำหนักกับการประเมินเหตุการณ์ ความเป็นไปได้ที่เหตุการณ์จะเกิดขึ้นก่อนทำการตัดสินใจ ไม่ตัดสินใจด้วยอารมณ์เหมือนคน Gen Y และไม่ใช่หลักอดทน จงรักภักดีเหมือนคน Gen B การตัดสินใจของ Gen X

ความมุ่งมั่นในการทำงานของคน Gen X จะเกิดขึ้นบนเงื่อนไขของความคุ้มค่ากับสิ่งตอบแทนในการทำงานที่พวกเขาทุ่มเทด้วย คนกลุ่มนี้พร้อมจะต่อรองเพื่อโอกาสที่ดีสำหรับตนเอง จึงมิได้มีความภักดีต่อองค์กรแบบเหนียวแน่นเหมือนกลุ่ม Gen B หากแต่พร้อมจะเปลี่ยนงาน หากงานใหม่ให้ผลตอบแทนดีกว่า ท้าทายกว่า และพัฒนาความรู้ความสามารถของตนเองได้ดีกว่างานเดิม บ่อยครั้งที่พบว่าเป้าหมายในชีวิตของ Gen X คือการเป็นเจ้าของกิจการ

ปัญหาขององค์กรสำหรับ กลุ่ม Gen X คือ การจ่ายค่าตอบแทน (เงินเดือน + สวัสดิการ) ให้สอดคล้องตามลักษณะและความต้องการของคนกลุ่มนี้ เนื่องจาก Gen X ใช้ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่เพื่อให้องค์กรประสบความสำเร็จ เขาจึงหวังให้ตนเองก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับองค์กรและต้องการความมั่นคงด้านการเงินรวมถึงตำแหน่ง หรือเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่นขึ้น ฉะนั้นองค์กรควรพิจารณาแนวทางการจ่ายค่าตอบแทนตามผลงานเพื่อให้ตรงกับความต้องการของ คน Gen X รวมไปถึงความก้าวหน้าในการทำงานที่เหมาะสมเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร

S’ Magazine Issue  55  March 9, 2011  S’ Office  by: @supamas

Related posts:

  1. คนต่างวัยทำอย่างไรให้ไร้ปัญหาในที่ทำงาน – Gen B คนต่างวัยทำอย่างไรให้ไร้ปัญหาในที่ทำงาน – Gen B ดิฉันอ่านบทความ เขาขึ้นต้นบทความไว้อย่างน่าคิดว่า “มีลูกแก้วลูกหนึ่งวางอยู่บนโต๊ะ เด็กน้อยคนหนึ่งบอกว่ามันคือของเล่น เด็กโตคนหนึ่งเห็นแล้วนึกถึงเวทมนตร์และแฮร์รี่ พอตเตอร์ ...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top