ความสุขในที่ทำงานจะสร้างให้เกิดได้อย่างไร ตอนที่ 2

เมื่อฉบับที่แล้วทิ้งท้ายไว้ เรื่องที่แนะนำให้นายจ้างสร้างความสุขทั้ง 8 ให้เกิดขึ้นกับพนักงาน ประโยชน์ของการสร้างความสุขให้เกิดในที่ทำงานตามหลัก Happy Workplace นั้น บรรดาผู้เชี่ยวชาญบอกว่า มีประโยชน์หลายสถานค่ะ เริ่มที่ประโยชน์ต่อพนักงานก่อนเลย ซึ่งประโยชน์ทั้งหมดนี้มีงานวิจัยรองรับค่ะ ว่าเป็นเช่นนี้จริง ๆ มิใช่โฆษณาชวนเชื่อเพื่อให้สถานประกอบการทำตามแต่เพียงอย่างเดียว

สำหรับพนักงาน สิ่งแรก ๆ เมื่อเราได้รับการดูแลที่ดี เราย่อมมีความรู้สึกที่ดีให้กับผู้ที่ทำให้เรา ฉะนั้นความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บริหารก็จะดีขึ้น พูดกันง่ายขึ้น เข้าใจกันง่ายขึ้น เมื่อพนักงานได้รับการดูแลอย่างดีจากองค์กรก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจว่าตนเองเป็นทรัพยากรที่มีคุณค่าและมีความสำคัญต่อองค์กร ส่งผลให้มีแรงจูงใจในการทำงานมากขึ้น โยงต่อไปยังผลงานที่ดี ก่อให้เกิดความมั่นคงในอาชีพ สามารถพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเอง นำไปเผยแพร่ต่อบุคคลในครอบครัวและชุมชนได้

นอกจากประโยชน์ที่เกิดกับพนักงานแล้ว นายจ้างย่อมต้องถามกลับว่า ให้นายจ้างเสียเงินเสียทองสร้างนู่นสร้างนี่ แถมยังเสียเวลาให้กับพนักงานเพื่อทำกิจกรรมต่าง ๆ มากมายแล้ว ฉันจะได้อะไรกลับคืนบ้าง

ประโยชน์ประการแรกที่นายจ้างได้รับคือ ผลผลิตและคุณภาพของสินค้าและบริการของพนักงานจะมีคุณภาพดีขึ้น เนื่องจากพนักงานมีความรู้สึกว่า องค์กรทำให้เขามากมาย เขาต้องทำให้ดีที่สุด เพื่อแสดงให้เห็นว่าเขาขอบคุณองค์กร ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยเกี่ยวกับความผูกพันของพนักงานต่อองค์กร

ประการต่อมา เมื่อมาทำงานแล้วมีความสุข ใครจะอยากขาดงานล่ะ ส่งผลให้สามารถลดอัตราการขาดงาน การเข้างานช้า การลาป่วย ลากิจของพนักงาน รวมไปถึง การลาออกของพนักงานก็ลดลง เมื่อการลาออกลดลงก็ส่งผลให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการสรรหา อบรมและฝึกงานพนักงานใหม่ลง

เมื่อองค์กรของเราเป็นสถานที่ทำงานที่สุดแสนจะเลิศเลอขนาดนี้ ก็ถือได้ว่าเป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ขององค์กร และเป็นการทำการตลาดภายในซึ่งจะส่งผลไปสู่ สังคมวงนอกให้ได้รู้จัก เข้าใจและเกิดการรับรู้ในแง่ดีต่อองค์กรได้อีกทางหนึ่ง

เมื่อองค์กรมีสิ่งดี ๆ ให้พนักงานมากมาย ความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานกับผู้บริหารก็ดีขึ้นตามไปด้วย ถือเป็นการส่งเสริมด้านแรงงานสัมพันธ์ เนื่องจากนายจ้าง ลูกจ้าง คำนึงถึงประโยชน์ร่วมกันของทั้งสองฝ่าย เมื่อองค์กรให้แล้วพนักงานก็รู้จักให้ความทุ่มเทตอบแทน เมื่อมีความสัมพันธ์ระหว่างกันที่ดีทำให้บรรยากาศในการปรึกษาหารือดีตามไปด้วย ก่อให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจซึ่งกันและกัน ยอมรับฟังเหตุผลของกันและกัน และเคารพบทบาทหน้าที่ของอีกฝ่ายหนึ่ง ซึ่งเป็นแนวทางการเสริมสร้างแรงงานสัมพันธ์ที่ดี

เมื่อองค์กรได้รับผลลัพธ์ที่ดีแล้ว หากมีหลายองค์กรทำเช่นนี้ ย่อมส่งผลในระดับประเทศเช่นกัน ประโยชน์ที่ประเทศของเราได้รับหากทุกองค์กรคำนึงถึงหลัก Happy Workplace นั่นคือ ไทยเราจะมีประชากรในวัยแรงงานที่เปี่ยมไปด้วยคุณภาพและประสิทธิภาพ เมื่อวัยแรงงานมั่นคง เข้มแข็ง ก็ส่งผลต่อขีดความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ การค้าและการบริการระหว่างประเทศ และเพิ่ม GDP ของประเทศ

หากวัยแรงงานมีความสุขในการทำงาน ก็ย่อมก่อให้เกิดสังคมที่เข้มแข็ง ชาติก็ลดภาระค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการรักษาพยาบาลลง ปัญหาสังคมต่าง ๆ ก็ลดลงตามไปด้วย ถือเป็นการสร้างความมั่นคงและยั่งยืนให้แก่ประเทศไทยในทุก ๆ ด้าน ส่งผลให้ไทยสามารถเป็นผู้นำและแบบอย่างในการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนทำงานในระดับนานาชาติในที่สุด

S Office by @supamas, S Magazine Issue 51 February 9-15, 2011

Related posts:

  1. ความสุขในที่ทำงานจะสร้างให้เกิดได้อย่างไร ตอนที่ 1 ความสุขในที่ทำงานจะสร้างให้เกิดได้อย่างไร ในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา พูดเรื่อง “Happy Workplace” กันหนาหูมากยิ่งขึ้น...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top