ความสุขในที่ทำงานจะสร้างให้เกิดได้อย่างไร ตอนที่ 1

ความสุขในที่ทำงานจะสร้างให้เกิดได้อย่างไร

ในช่วง 4 – 5 ปีที่ผ่านมา พูดเรื่อง “Happy Workplace” กันหนาหูมากยิ่งขึ้น ภายใต้แนวคิดที่ว่า ผลงานที่ดีจะเกิดขึ้นต่อเมื่อ คนทำงานมีความสุข ที่ทำงานน่าอยู่ ชุมชนสมานฉันท์ โดย  สสส. ได้กำหนดเกณฑ์ในการประเมินผลและดำเนินงานไว้ 8 ด้าน โดยใช้ชื่อว่า “Happy8*” อันประกอบไปด้วย สุขภาพกายใจแข็งแรง มีน้ำใจไมตรี ใช้เงินตามฐานะ ไม่ลดละหาความรู้ ดูแลจิตวิญญาณ  ผ่อนคลายตามสมควร ครอบครัวล้วนภูมิใจ สังคมที่อาศัยต่างเกื้อกูล

จากเกณฑ์ประเมินทั้ง 8 ด้านนี้  ทาง สสส. ได้จัดทำแบบสอบถามสำหรับผู้ที่รับผิดชอบได้นำแบบสอบถามที่สร้างขึ้นตามเกณฑ์ดังกล่าวให้กับพนักงานในหน่วยงานกรอก  และนำมาวิเคราะห์  ซึ่ง สสส. ก็ใจดี แถมวิธีวิเคราะห์มาให้ด้วย  หากท่านไหนสนใจรายละเอียด ลองเข้าไปเยี่ยมเว็บไซต์ http://www.happy8workplace.com/ นะคะ

ในฐานะของนายจ้าง เพื่อให้ได้ผลงานที่คาดหวังจากพนักงานแล้ว  เราควรต้องทำอย่างไรบ้าง  ลองมาดูกันเป็น ข้อ ๆ เลยนะคะ

Happy 8 การสนับสนุนจากนายจ้าง ผลลัพธ์
สุขภาพกายใจแข็งแรง
 • สนับสนุนด้านออกกำลังกาย จัดให้มีเวลาและผู้ฝึกสอนกีฬาต่าง ๆ เช่น โยคะ แอโรบิค
 • จัดให้มีการตรวจสุขภาพในที่ทำงาน  การฉีดวัคซีนราคาพิเศษ
มีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและจิตใจ
มีน้ำใจไมตรี
 • การบริจาคโลหิตในสถานที่ทำงาน
 • การเยี่ยมไข้พนักงานเจ็บป่วย  พนักงานคลอดบุตร
 • ยกย่องพนักงานที่ทำดี
มีน้ำใจเอื้ออาทรต่อกันและกัน
ใช้เงินตามฐานะ
 • จัดให้มีสหกรณ์ออมทรัพย์
 • จัดวิทยากรให้ความรู้ในการเก็บเงิน และบริหารเงิน
มีเงินรู้จักเก็บรู้จักใช้ไม่เป็นหนี้
ไม่ลดละหาความรู้
 • จัดสัมมนาในหัวข้อต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพและทักษะของพนักงาน
 • การศึกษาดูงานตามสถานที่ต้นแบบ
 • จัดให้มี KM ในองค์กร
การศึกษาหาความรู้พัฒนาตนเองตลอดเวลาจากแหล่งต่างๆ นำไปสู่การเป็นมืออาชีพและความมั่นคงก้าวหน้าในการทำงาน
ดูแลจิตวิญญาณ
 • จัดให้มีห้องพระ หรือ ห้องปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนาตามความเชื่อของพนักงาน
 • ส่งเสริมการเจริญสติ  นั่งสมาธิในสถานที่ทำงาน
มีความศรัทธาในศาสนาและมีศีลธรรมในการดำเนินชีวิต
ผ่อนคลายตามสมควร
 • การประกวดร้องเพลง
 • งานรื่นเริงตามเทศกาล
ผ่อนคลายต่อสิ่งต่างๆ ในการดำเนินชีวิต
ครอบครัวล้วนภูมิใจ
 • การมอบทุนการศึกษาให้กับบุตรของพนักงาน
 • การจัดให้มีห้องสำหรับการเก็บนมแม่  จัดตู้แช่นมแม่สำหรับพนักงาน
มีครอบครัวที่อบอุ่นและมั่น
สังคมที่อาศัยต่างเกื้อกูล
 • การสร้างสวนหย่อมในที่ทำงาน
 • การส่งเสริมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์
มีความรักสามัคคี เอื้อเฟื้อต่อชุมชนที่คนทำงานและพักอาศัย มีสังคมและสภาพแวดล้อมที่ดี

พื้นที่หมดแล้ว  ครั้งหน้าเรามาดูกันค่ะว่า ถ้านายจ้างจัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมความสุขทั้งแปด แล้วนายจ้างจะได้อะไรกลับคืนไปบ้าง  สำหรับสัปดาห์นี้ สวัสดีค่ะ _/||\_

 

S Office by @supamas, S Magazine Issue 50 February 2-8, 2011


Related posts:

 1. The Sixth Sense ตอนที่ 1 The Sixth Sense ตอนที่ 1 รายการ S Magazine โดย สุรนันทน์...
 2. The Sixth Sense ตอนที่ 2 The Sixth Sense ตอนที่ 2 รายการ S Magazine โดย สุรนันทน์...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top