Blue Ocean ตอนที่ 2

Blue Ocean ตอนที่ 1

รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner คุณสุรนันทน์ เวชชาชีวะ สัมภาษณ์ ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี มหาวิทยาลัยรังสิต

ออกอากาศทาง Next Step Television เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2552 เวลา 20.30น.

Related posts:

  1. Blue Ocean ตอนที่ 1 Blue Ocean ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ช่วง Management Corner...
  2. การตลาด SME ตอนที่ 1 การตลาด SME ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี...
  3. การตลาด SME ตอนที่ 2 การตลาด SME ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี...
  4. ธุรกิจ E-Commerce ตอนที่ 1 ธุรกิจ E-Commerce ตอนที่ 1 รายการ Suranand Live ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี...
  5. ธุรกิจ E-Commerce ตอนที่ 2 ธุรกิจ E-Commerce ตอนที่ 2 รายการ Suranand Live ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาสาทรธานี...

Share this story

Comments are closed.

Copyright © 2012 Bangkok Voice News, Blog and Internet TV. All rights reserved.Top